ACT u poseti Kraljevu

Мали проценат учешћа грађана Србије у процесу доношенју одлука (4% грађана на националном и 12% на локалном ниову) усмерио је пажнју пројекта АЦТ на успоставлјанје сараднје између јединица локалне самоуправе и удруженја грађана.   

Кралјево је једна од локалних самоуправа која ће спроводити пројекат у оквиру  АЦТ-а. Градска управа града Кралјева и Асоцијација за развој Ибарске долине радиће на успоставлјанју стратешких докумената којим ће се отворити пут да се грађани више уклјуче и консултују када је реч о доношенју различитих стратешких докумената и акционим планова.

Gostovanje Gorane Radovanović na RTV Kraljevo, subota, 4. septembar 2021.  

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.