Dečji brakovi su problem čitavog društva

Ženska romska mreža Srbije okupljena oko projekta Dečji brak nije romska tradicija uspela je da podigne vidljivost ove devijantne društvene pojave koja je prisutna u Republici Srbiji i da jasno iskomunicira da je u pitanju opštedruštveni problem. U naporu da kroz projektne aktivnosti utiče na ukorenjene stereotipe da su rani, dečji brakovi isključivo praksa u romskim zajednicama, Ženska romska mreža Srbije je obavila brojne konsultacije, razgovore, radionice i aktivnosti javnog zagovaranja pred donosiocima odluka.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.