search-icon

    AKTUELNI POZIVI ZA ORGANIZACIJE

    ACT pruža podršku pojedinačnim organizacijama građanskog društva (OGD) i mrežama OGD kroz različite vrste grantova, koji su prilagođeni njihovim potrebama. Fokus grantova je na jasnijem formulisanju potreba građana i razvoju organizacija za efikasnije pružanje usluga u lokalnoj zajednici. Vaši napori zaslužuju adekvatnu podršku. Pronađite otvorene pozive koji su u skladu sa uticajem koji vaša organizacija želi da ostvari i prijavite se!

    grant
    Grantovi za partnerske inicijative

    Grantovi za partnerske inicijative

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19

    Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    Inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS

    Grantovi za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS

    Ovaj poziv je namenjen organizacijama građanskog društva i jedinicama lokalne samouprave koje će kroz zajedničke inicijative kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti.

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    COVID-19 grantovi

    Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19

    Ovaj poziv je namenjen organizacijama građanskog društva, medijima i neformalnim grupama građana koji će uključivati građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija.

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    Javno zagovaranje mreža OGD

    Grantovi za javno zagovaranje mreža OGD

    Cilj ovog poziva je jačanje kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou i za veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    Jačanje lokalnih zajednica

    Grantovi za jačanje lokalnih zajednica

    Ovaj Poziv je namenjen OGD i neformalnim grupama koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    Javno zagovaranje na lokalnom nivou

    Grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou

    Kroz ovaj Poziv ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Predviđena su dva Poziva za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ
    grant
    Institucionalni grantovi

    Institucionalni grantovi

    Ovaj Poziv za Institucionalne grantova pruža orgranizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 30 organizacija, od kojih minimum 50% deluje van područja teritorije Grada Beograda. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 2.600.000,00 dinara.

    Rok za prijavu je istekao IZVEŠTAJ