search-icon

AKTUELNI POZIVI ZA ORGANIZACIJE


ACT pruža podršku pojedinačnim organizacijama građanskog društva (OGD) i mrežama OGD kroz različite vrste grantova, koji su prilagođeni njihovim potrebama. Fokus grantova je na jasnijem formulisanju potreba građana i razvoju organizacija za efikasnije pružanje usluga u lokalnoj zajednici. Vaši napori zaslužuju adekvatnu podršku. Pronađite otvorene pozive koji su u skladu sa uticajem koji vaša organizacija želi da ostvari i prijavite se!

grant

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Ovaj poziv je namenjen organizacijama građanskog društva i jedinicama lokalne samouprave koje će kroz zajedničke inicijative kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti.
deadline
Share
SAZNAJTE VIŠE
grant

Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19

Ovaj poziv je namenjen organizacijama građanskog društva, medijima i neformalnim grupama građana koji će uključivati građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija.
deadline
Share
SAZNAJTE VIŠE
grant

Grantovi za javno zagovaranje mreža OGD

Cilj ovog poziva je jačanje kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou i za veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.
deadline Rok za prijavu je istekao
Share
SAZNAJTE VIŠE
grant

Grantovi za jačanje lokalnih zajednica

Ovaj Poziv je namenjen OGD i neformalnim grupama koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.
deadline Rok za prijavu je istekao
Share
SAZNAJTE VIŠE
grant

Grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou

Kroz ovaj Poziv ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Predviđena su dva Poziva za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.
deadline Rok za prijavu je istekao
Share
SAZNAJTE VIŠE
grant

Institucionalni grantovi

Ovaj Poziv za Institucionalne grantova pruža orgranizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 30 organizacija, od kojih minimum 50% deluje van područja teritorije Grada Beograda. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 2.600.000,00 dinara.
deadline Rok za prijavu je istekao
Share
SAZNAJTE VIŠE