PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave


deadlineROK ZA PRIJAVU: 12.02.2021.
Share
PRIJAVITE SE

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve. Kroz ovaj poziv, ACT projekat podržava, zalaže se i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga na lokalnom nivou.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, model, usluga koja nije ranije postojala ili nije bila korišćena) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalnih samouprava biće podržani u okviru četiri partije (eng. LOT):

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka (do 10 grantova)

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima (do 5 grantova)

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave (do 5 grantova)

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom COVID-19 (do 10 grantova) 

Napomena: Ako opredeljena sredstva naznačena za određenu partiju ne mogu da se iskoriste zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekata, projekat ACT zadržava pravo da preraspodeljuje preostala sredstva na (druge) partije.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razne usluge građanima, itd). Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna i inovativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na loklanom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Osnovne informacije ovog poziva:

 • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)
 • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
 • Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
 • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Podnosioci predloga projekata mogu biti:

 • Partnerstvo sačinjeno od jedne ili više organizacija građanskog društva i jedne jedinice lokalne samouprave (grad ili opština);
 • Sklopljeno obavezno partnerstvo između OGD (vodeći partner) i jedinice lokalne samouprave (obavezan projektni partner). Partnerstvo mora biti ozvaničeno u pisanoj formi (Aneks C – Izjava o partnerstvu), potpisano od strane nadležnih potpisnika s obe strane*;
 • Partneri koji deluju u okviru sledećeg geografskog područja: Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Jugoistočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine);
 • Partnerstvo čiji je predlog zajedničke inicijative usmeren na neke od sledećih ključnih pravaca delovanja: uključivanje i mobilizacija građana u procesu donošenja odluka, praćenje sprovođenja zakona i politika, ljudska i građanska prava, dobro upravljanje, rodna ravnopravnost i povezane teme, decentralizacija, zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i marginalizovane grupe;
 • Partnerstva ne mogu da podnesu više od jednog predloga projekta i mogu da dobiju samo jedan grant u okviru ovog Poziva;
 • OGD koja je već podržana kroz druge grantove u okviru ACT projekta (institucionalni grantovi, grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou, grantovi za jačanje lokalnih zajednica, grantovi za mreže) može da podnese predlog projekta u okviru ovog Poziva. OGD može najviše dva puta biti podržana u okviru ACT projekta, ali ne može doći do preklapanja aktivnosti i resursa;
 • JLS (opština, grad) može biti obavezan partner u najviše dva projekta, u kom je nosilac projekta različita organizacija građanskog društva, a predlog projekta nije u okviru iste partije;
 • OGD može biti vodeći partner u samo jednom projektu u okviru jedne partije;
 • OGD koja je vodeći partner na jednom projektu može biti dodatni partner u najviše jednom projektu u okviru drugih partija gde nije vodeći partner, ali ne može biti korisnica finansijskih sredstava odobrenih partnerstvu.

*Ukoliko ovaj uslov nije zadovoljen, predlog projekta neće biti uzet u razmatranje.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za ovaj grant.

U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za ovaj grant.

Rok za prijavu je 12. februar 2021. godine u 17 časova.

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu održana је 19. januara 2021. godine u 10 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Prezentaciju sa održane info-sesije možete preuzeti ovde 

Ukoliko ste propustili, pogledajte video snimak kompletne info sesije na ovom linku

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do petka 5. februara 2021. godine do 16 časova sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za inovativna partnerstva”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do ponedeljka 8. februara 2021. godine do 16 časova u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Proces odabira grantova za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS se sprovodi u 3 faze.

(1) U prvoj fazi, interna komisija ACT tima sprovodi evaluaciju podnetih predloga projekata. Okvirno vreme trajanja ove faze je maksimalno do 20 dana od roka za pristizanje prijava.

(2) Druga faza započinje izborom užeg kruga predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS koje će biti predmet procene nezavisna komisije za odabir projekata (sačinjene od predstavnika organizacija koje sprovode projekte podržane od strane Vlade Švajcarske u Srbiji, osoba sa dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom) koja vrši konačnu procenu. Ukoliko bude postojala potreba za utvrđivanjem dodatnih činjenica, biće obavljena evaluaciona poseta lokalnim partnerima. Okvirno vreme trajanja druge faze je maksimalno do 15 dana.

(3) U trećoj fazi, ACT tim će donatoru, Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC), podneti finalnu listu predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS za dodelu grantova. SDC će potom potvrditi i verifikovati odluku o predlozima projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS kojima će biti dodeljeni grantovi. Treća faza traje maksimalno do 10 dana.

Po završetku prve faze postupka odabira, lista predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS koje će ići u drugu fazu selekcije će biti objavljena na ovoj stranici. Konačna lista podržanih partnerskih inicijativa će takođe biti objavljena na ovoj stranici.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE