PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za javno zagovaranje mreža OGD


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva (OGD).

Cilj ovog poziva je jačanje kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou i za veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Pod mrežama OGD u ovom Pozivu smatraju se sledeći oblici udruživanja:

  • formalne mreže – mreže koje su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (čl. 7);
  • neformalne mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije, itd.) – mreže koje nemaju status pravnog lica, tj. nisu registrovane u APR-u kao savezi i čije članice su OGD, registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama.

Predlozi projekata javnog zagovaranja treba da:

  • doprinose participativnom procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou;
  • doprinose povećanju odgovornosti u radu lokalnih i/ili nacionalnih institucija;
  • budu usmereni ka unapređenju pružanja usluga građanima/kama (uključujući i marginalizovane grupe);
  • doprinose jačanju ekspertize mreže u oblasti delovanja mreže.

Naglasak u predlogu projekta treba da bude na što većoj mobilizaciji i učešću građana, u svim fazama javnog zagovaranja, sa ciljem većeg učestvovanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou. Posebno se ohrabruje inovativan pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja u kojima građani aktivno učestvuju, unapređenje komunikacije mreža sa javnošću i veća vidljivost zagovaračke inicijative i rada mreže u javnosti.

Mreže čiji predlozi projekata budu odobreni za finansiranje imaće priliku da prođu kroz program izgradnje i jačanja kapaciteta, koji će biti realizovan kao dopunski/paralelni program sprovođenju granta i finansiraće se iz budžeta ACT projekta. Programom će biti obuhvaćene teme kao što su: mobilizacija građana, participativno zagovaranje, komunikacija, razvoj i upravljanje mrežom.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 10 predloga projekata formalnih i neformalnih mreža OGD, koje deluju na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 2.950.000,00 dinara.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekta za grantove za javno zagovaranje mreža OGD, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Spisak mreža OGD koje su prošle u drugi krug selekcije:

Rangiranje Naziv mreže Naziv projekta Prosečna ocena
1. Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Naše mesto u Srbiji 76,25
2. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) Pokreni se 72,92
3. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) Važno je! – sistemska rešenja za mlade 62,25
4. Solidarno za prava svih #Rastrašivanje 62,17
5. Romska ženska mreža Srbije Dečiji brak nije romska tradicija 60,67
6. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Mladi za aktivne Savete 60,17
7. Mreža za mentalno zdravlje “NaUM” Svako može da pukne! 59,17
8. Panonska platforma za ljudska prava Ljudska prava za sve, svi za ljudska prava – Ka većoj participaciji ranjivih društvenih grupa u lokalnim politikama u Novom Sadu 57,08
9. Mreža za podršku ženama 45+ Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+ 56,75
10. Zelena lista Srbije Oplaneti se! 55,50

 

11. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 54,50
12. Ženska romska mreža Banata Romkinje aktivno u promene 53,42
13. Znanje za zdravlje Znanje za zdravlje 52,58

Mreže OGD dobitnice granta za javno zagovaranje:

Rangiranje Naziv mreže Naziv projekta Konačna ocena
1. Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Naše mesto u Srbiji 116,92
2. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) Pokreni se 102,59
3. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) Važno je! – sistemska rešenja za mlade 97,92
4. Solidarno za prava svih #Rastrašivanje 96,17
5. Romska ženska mreža Srbije Dečiji brak nije romska tradicija 93,34
6. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Mladi za aktivne Savete 90,84
7. Mreža za mentalno zdravlje “NaUM” Svako može da pukne! 90,17
8. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 85,50
9. Mreža za podršku ženama 45+ Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+ 84,75
10. Zelena lista Srbije Oplaneti se! 83,17

Preuzmite dokumentaciju