PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za javno zagovaranje mreža OGD


deadlineROK ZA PRIJAVU: 07.10.2020.
Share
PRIJAVITE SE

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva (OGD).

Cilj ovog poziva je jačanje kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou i za veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Pod mrežama OGD u ovom Pozivu smatraju se sledeći oblici udruživanja:

 • formalne mreže – mreže koje su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (čl. 7);
 • neformalne mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije, itd.) – mreže koje nemaju status pravnog lica, tj. nisu registrovane u APR-u kao savezi i čije članice su OGD, registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama.

Predlozi projekata javnog zagovaranja treba da:

 • doprinose participativnom procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou;
 • doprinose povećanju odgovornosti u radu lokalnih i/ili nacionalnih institucija;
 • budu usmereni ka unapređenju pružanja usluga građanima/kama (uključujući i marginalizovane grupe);
 • doprinose jačanju ekspertize mreže u oblasti delovanja mreže.

Naglasak u predlogu projekta treba da bude na što većoj mobilizaciji i učešću građana, u svim fazama javnog zagovaranja, sa ciljem većeg učestvovanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou. Posebno se ohrabruje inovativan pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja u kojima građani aktivno učestvuju, unapređenje komunikacije mreža sa javnošću i veća vidljivost zagovaračke inicijative i rada mreže u javnosti.

Mreže čiji predlozi projekata budu odobreni za finansiranje imaće priliku da prođu kroz program izgradnje i jačanja kapaciteta, koji će biti realizovan kao dopunski/paralelni program sprovođenju granta i finansiraće se iz budžeta ACT projekta. Programom će biti obuhvaćene teme kao što su: mobilizacija građana, participativno zagovaranje, komunikacija, razvoj i upravljanje mrežom.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 10 predloga projekata formalnih i neformalnih mreža OGD, koje deluju na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 2.950.000,00 dinara.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekta za grantove za javno zagovaranje mreža OGD, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Predlog projekta mogu da podnesu mreže OGD čije je delovanje usmereno na neke od sledećih ključnih pravaca delovanja:

 • mobilizacija i uključivanje građana u procese donošenja odluka;
 • praćenje sprovođenja zakona i politika;
 • ljudska i građanska prava;
 • dobro upravljanje;
 • rodna ravnopravnost i povezane teme;
 • decentralizacija;
 • zaštita životne sredine;
 • socijalna inkluzija i marginalizovane grupe.

 

Mreža i njene članice (OGD) moraju da baštine i da uključuju načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti u svojim aktivnostima, kako bi mogle da podnesu predlog projekta za ovaj Poziv.

Formalne mreže treba da imaju sedište u Republici Srbiji i da su registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Neformalne mreže treba da deluju na teritoriji Republike Srbije i da okupljaju OGD koje su registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama. Predlog projekta ispred neformalne mreže podnosi organizacija koja u trenutku podnošenja prijave ima ulogu koordinatora rada mreže. OGD koja podnosi predlog projekta ispred neformalne mreže ne može biti korisnica neke druge vrste podrške (grantova) ACT projekta (institucionalni grantovi, grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou ili grantovi za jačanje lokalnih zajednica).

OGD korisnica nekog drugog granta u okviru ACT-a, može biti deo mreže koja aplicira, ali ne može biti korisnica finansijskih sredstava odobrenih mreži. Takođe, OGD koja je članica više mreža kojima bude dodeljen grant u okviru ovog Poziva, može biti korisnica finansijskih sredstava samo u okviru jedne mreže.

Formalno registrovana mreža ili OGD koja podnosi predlog projekta ispred neformalne mreže, treba da poseduje odgovarajuće kapacitete i odgovorna je za pripremu i sprovođenje odabranog projekta i učešće mreže u svim drugim aktivnostima.

Mreže ne mogu da podnesu više od jednog predloga projekta i mogu da dobiju samo jedan grant u okviru ovog Poziva.

S obzirom na nizak nivo umrežavanja na lokalnom nivou, posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata mreža OGD koje deluju na lokalnom nivou.

 

U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za grant za javno zagovaranje mreža OGD.

U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za grant za javno zagovaranje mreža OGD.

ROK za prijavu je 7. oktobar 2020. godine u 17.00 časova.

Informativnа sesijа o Pozivu za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje mreža OGD održana je u online formatu, sa ciljem da se mrežama približi Poziv i sam ACT projekat. Tokom informativne sesije svi učesnici su imali priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Prezentaciju sa Informativne sesije održane 15.09.2020. godine možete pogledati ovde. 

Pogledajte i video snimak kompletne Informativne sesije.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do petka, 25. septembra 2020. godine do 16.00h, sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža OGD”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do 30. septembra 2020. godine u 16.00h u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Mreže OGD dobitnice granta za javno zagovaranje:

Rangiranje Naziv mreže Naziv projekta Konačna ocena
1. Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Naše mesto u Srbiji 116,92
2. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) Pokreni se 102,59
3. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) Važno je! – sistemska rešenja za mlade 97,92
4. Solidarno za prava svih

 

#Rastrašivanje 96,17
5. Romska ženska mreža Srbije

 

Dečiji brak nije romska tradicija 93,34
6. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Mladi za aktivne Savete 90,84
7. Mreža za mentalno zdravlje “NaUM” Svako može da pukne! 90,17
8. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 85,50
9. Mreža za podršku ženama 45+ Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+ 84,75
10. Zelena lista Srbije Oplaneti se! 83,17

Spisak mreža OGD koje su prošle u drugi krug selekcije:

Rangiranje Naziv mreže Naziv projekta Prosečna ocena
1. Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Naše mesto u Srbiji 76,25
2. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) Pokreni se 72,92
3. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) Važno je! – sistemska rešenja za mlade 62,25
4. Solidarno za prava svih

 

#Rastrašivanje 62,17
5. Romska ženska mreža Srbije

 

Dečiji brak nije romska tradicija 60,67
6. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Mladi za aktivne Savete 60,17
7. Mreža za mentalno zdravlje “NaUM” Svako može da pukne! 59,17
8. Panonska platforma za ljudska prava

 

Ljudska prava za sve, svi za ljudska prava – Ka većoj participaciji ranjivih društvenih grupa u lokalnim politikama u Novom Sadu 57,08
9. Mreža za podršku ženama 45+ Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+ 56,75
10. Zelena lista Srbije Oplaneti se! 55,50

 

11. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 54,50
12. Ženska romska mreža Banata

 

Romkinje aktivno u promene 53,42
13. Znanje za zdravlje

 

Znanje za zdravlje 52,58
Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE