PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za partnerske inicijative


deadlineROK ZA PRIJAVU: 28.05.2021.

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” ) otvorio je poziv za razvoj partnerstava organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.U svrhu ovog poziva, partnerstvo je definisano kao način rada i saradnje javnih vlasti i građanskog društva u procesima utvrđivanja potreba građana, kreiranju razvojnih dokumenata, kreiranju i sprovođenju javnih politika i projekata, odlučivanju, ali i u pružanju različitih usluga građanima i monitoringa samog načina rada.

Partnerstva OGD i JLS imaju za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju učešće građana u procesima donošenja odluka, transparentnost, odgovornost i inkluzivnost organa lokalnih vlasti. OGD i JLS se mogu odlučiti da pokrenu nove inicijative, ili pak da unaprede postojeće, tekuće koje se već sprovode.

Kroz ovaj Poziv će se jačati partnerstvo između OGD i JLS kroz obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa, kao i pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativne mehanizme i alate za:
• veće učešće građana u procesima donošenja odluka;
• bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti;
• unapređenje pružanja javnih usluga.

Predlozi projekata usmereni ka VEĆEM UČEŠĆU GRAĐANA U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA treba da imaju za cilj obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa u ovoj oblasti i time doprinesu minimalno jednom od navedenih rezultata:

 • osiguraju učešće građana u procesu donošenja odluka o merama, programima i politikama na lokalnom nivou u najranijim fazama – npr. deo budžeta, lokalni plan razvoja, lokalni plan za borbu protiv korupcije, lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, lokalne strategije i programi za finansiranje socijalne zaštite, životna sredina, zapošljavanje, mladi itd;
 •  promovišu promene u praksi rada lokalne samouprave sa građanima kroz podsticanje dijaloga, saradnje i izgradnje poverenja između lokalnih samouprava, civilnog društva i građana u procesu kreiranja javnih politika od najranijih faza – predstavljanje novih instrumenata i alata za uključivanje građana, OGD i zainteresovane javnosti i uključivanje u konsultacije o nacrtima javnih politika;
 • podrže kreativne i inovativne platforme koje podstiču saradnju između različitih aktera na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka.

Predlozi projekata usmereni ka BOLJEM MONITORINGU NAD RADOM ORGANA LOKALNIH VLASTI treba da imaju za cilj obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa u ovoj oblasti i time doprinesu minimalno jednom od navedenih rezultata:

 • osiguraju veću transparentnost, otvorenost i odgovornost javne uprave kroz monitoring rada organa lokalne vlasti – npr. u oblasti fiskalne transparentnosti – kreiranje platforme, aplikacije za praćenje trošenja lokalnog budžeta, kao što je budžetski portal, koji omogućava vizualizaciju podataka te jednostavan i slikovit način prikaza svih budžetskih stavki, na način da građanima koji nisu nužno stručnjaci za finansije bude jasno gde ide njihov novac kao poreskih obveznika;
 • prate sprovođenje lokalnih razvojnih strategija i akcionih planova i informišu građane o ostvarenom napretku – npr. učešće predstavnika organizacija građanskog društva i građana u lokalnim forumima, odborima, telima gde je to zakonski predviđeno;
 •  osiguraju proaktivno objavljivanje informacija kojima JLS raspolažu – korišćenje mehanizama za jačanje prava na informisanost i otvoren pristup informacijama kojima uprava raspolaže u bobi protiv korupcije npr. praćenje javnih nabavki;
 •  promovišu i iniciraju sprovođenje nadzornih mehanizama u okviru lokalnih parlamenata npr. organizovanje javnih slušanja na određene teme od interesa za lokalnu zajednicu, uspostavljanje i korišćenje instituta „prazne stolice“ zapredstavnike građana/organizacija građanskog društva na sednicama lokalnog parlamenta.

Predlozi projekata usmereni ka UNAPREĐENJU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA treba da imaju za cilj obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa u ovoj oblasti i time doprinesu minimalno jednom od navedenih rezultata:

 • obezbede efikasnije i bolje usluge građanima – uvođenje platformi za prijavu komunalnih i drugih problema građana koje sreću u svakodnevnom životu, a tiču se npr. neizdavanja fiskalnih računa, parkiranja, oštećenja na putevima, odlaganja otpada i sl;
 •  unaprede proces pružanja usluga građanima od strane lokalne samouprave, a u skladu sa zakonskim nadležnostima – npr. podržavanjem JLS da steknu bolji uvid u njihova dostignuća putem prikupljanja mišljenja građana i identifikovanja mogućnosti za nadogradnju i unapređenje istih (različite vrste načina, instrumenata i alata za ispitivanje zadovoljstava građana u vezi sa različitim segmentima rada organa lokalne samouprave);
 • unaprede sprovođenje lokalnih razvojnih strategija i akcionih planova kroz relevantne aktivnosti koje je moguće sprovesti u partnerstvu – npr. informisanje građana o predviđenim aktivnostima, različite vrste informativnih i promotivnih kampanja, pomoć oko uključivanja marginalizovanih grupa, jačanje kapaciteta i sl;
 • podrže primenu usluga besplatne pravne pomoći putem – na primer, uspostavljanja Savetodavne službe za građane u okviru lokalnih samouprava, a u saradnji sa OGD koja pruža besplatnu pravnu pomoć;
 •  na osnovu otvorenih podataka koje su objavile lokalne samouprave, podrže upotrebu otvorenih podataka za planiranje i razvoj i pružanje novih usluga i servisa za građane – npr. gradski saobraćaj;
 • omoguće bolju dostupnost javnih usluga za marginalizovane grupe uključujući usluge zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite – npr. kreiranje mapa pristupačnosti i sl.

Predlozi projekata treba da ponude kreativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na učešće građana u kreiranju i donošenju odluka na lokalnom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 16 najboljih predloga projekata.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće 12 (dvanaest) meseci.

Teritorijalni fokus su opštine u oblasti Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, dok je plan ACT projekta da podrži maksimum 20% partnerstava OGD i JLS koje deluju na području teritorije Grada Beograda i Vojvodine.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 28. maja 2021. godine.

Osnovne informacije ovog poziva:
• Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
• Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
• Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
• Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 16
• Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, Beograd i Vojvodina

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za partnerske inicijative, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Klikom na link “Preuzmite dokumentaciju” možete preuzeti sledeća dokumenta:

Smernice za podnošenje predloga projekata – Grantovi za partnerske inicijative;
Aneks A – Prijavni formular (Pregled prijavnog formulara u pdf-u);
Aneks B – Budžet predloga projekta (u RSD);
Aneks C – Izjava o partnerstvu;
Aneks D – Tehnička podrška za JLS;
Izmene poziva za podnošenje predloga projekata Grantovi za partnerske inicijative
Uputstvo za popunjavanje prijavnog formulara.

Info sesija 26. aprila 2021. godine u 10h za grantove za partnerske inicijative OGD i JLS.

Video sa Info sesije možete pogledati na ovom linku

Prezentacija sa Info sesije je dostupna na ovom linku

 

Ukoliko imate neka pitanja u vezi sa popunjavanjem onlajn formulara na internet stranici act.civicatalyst.org možete se obratiti tehničkoj podršci na support@civicatalyst.org

Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs najkasnije do petka, 7. maja 2021. godine sa naznakom „Poziv za dodelu grantova za partnerske inicijative”. ACT tim nije obavezan da pruži dodatna pojašnjena za pitanja poslata nakon ovog roka.

Odgovori na  Najčešće postavljena pitanja povodom poziva “Grantovi za partnerske inicijative”

Sve informacije u vezi sa Pozivom i podnošenjem predloga projekata će se redovno ažurirati.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE