PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za partnerske inicijative


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” ) otvorio je poziv za razvoj partnerstava organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.U svrhu ovog poziva, partnerstvo je definisano kao način rada i saradnje javnih vlasti i građanskog društva u procesima utvrđivanja potreba građana, kreiranju razvojnih dokumenata, kreiranju i sprovođenju javnih politika i projekata, odlučivanju, ali i u pružanju različitih usluga građanima i monitoringa samog načina rada.

Partnerstva OGD i JLS imaju za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju učešće građana u procesima donošenja odluka, transparentnost, odgovornost i inkluzivnost organa lokalnih vlasti. OGD i JLS se mogu odlučiti da pokrenu nove inicijative, ili pak da unaprede postojeće, tekuće koje se već sprovode.

Kroz ovaj Poziv će se jačati partnerstvo između OGD i JLS kroz obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa, kao i pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativne mehanizme i alate za:
• veće učešće građana u procesima donošenja odluka;
• bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti;
• unapređenje pružanja javnih usluga.

Predlozi projekata usmereni ka VEĆEM UČEŠĆU GRAĐANA U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA treba da imaju za cilj obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa u ovoj oblasti i time doprinesu minimalno jednom od navedenih rezultata:

 • osiguraju učešće građana u procesu donošenja odluka o merama, programima i politikama na lokalnom nivou u najranijim fazama – npr. deo budžeta, lokalni plan razvoja, lokalni plan za borbu protiv korupcije, lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, lokalne strategije i programi za finansiranje socijalne zaštite, životna sredina, zapošljavanje, mladi itd;
 •  promovišu promene u praksi rada lokalne samouprave sa građanima kroz podsticanje dijaloga, saradnje i izgradnje poverenja između lokalnih samouprava, civilnog društva i građana u procesu kreiranja javnih politika od najranijih faza – predstavljanje novih instrumenata i alata za uključivanje građana, OGD i zainteresovane javnosti i uključivanje u konsultacije o nacrtima javnih politika;
 • podrže kreativne i inovativne platforme koje podstiču saradnju između različitih aktera na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka.

Predlozi projekata usmereni ka BOLJEM MONITORINGU NAD RADOM ORGANA LOKALNIH VLASTI treba da imaju za cilj obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa u ovoj oblasti i time doprinesu minimalno jednom od navedenih rezultata:

 • osiguraju veću transparentnost, otvorenost i odgovornost javne uprave kroz monitoring rada organa lokalne vlasti – npr. u oblasti fiskalne transparentnosti – kreiranje platforme, aplikacije za praćenje trošenja lokalnog budžeta, kao što je budžetski portal, koji omogućava vizualizaciju podataka te jednostavan i slikovit način prikaza svih budžetskih stavki, na način da građanima koji nisu nužno stručnjaci za finansije bude jasno gde ide njihov novac kao poreskih obveznika;
 • prate sprovođenje lokalnih razvojnih strategija i akcionih planova i informišu građane o ostvarenom napretku – npr. učešće predstavnika organizacija građanskog društva i građana u lokalnim forumima, odborima, telima gde je to zakonski predviđeno;
 •  osiguraju proaktivno objavljivanje informacija kojima JLS raspolažu – korišćenje mehanizama za jačanje prava na informisanost i otvoren pristup informacijama kojima uprava raspolaže u bobi protiv korupcije npr. praćenje javnih nabavki;
 •  promovišu i iniciraju sprovođenje nadzornih mehanizama u okviru lokalnih parlamenata npr. organizovanje javnih slušanja na određene teme od interesa za lokalnu zajednicu, uspostavljanje i korišćenje instituta „prazne stolice“ zapredstavnike građana/organizacija građanskog društva na sednicama lokalnog parlamenta.

Predlozi projekata usmereni ka UNAPREĐENJU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA treba da imaju za cilj obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa u ovoj oblasti i time doprinesu minimalno jednom od navedenih rezultata:

 • obezbede efikasnije i bolje usluge građanima – uvođenje platformi za prijavu komunalnih i drugih problema građana koje sreću u svakodnevnom životu, a tiču se npr. neizdavanja fiskalnih računa, parkiranja, oštećenja na putevima, odlaganja otpada i sl;
 •  unaprede proces pružanja usluga građanima od strane lokalne samouprave, a u skladu sa zakonskim nadležnostima – npr. podržavanjem JLS da steknu bolji uvid u njihova dostignuća putem prikupljanja mišljenja građana i identifikovanja mogućnosti za nadogradnju i unapređenje istih (različite vrste načina, instrumenata i alata za ispitivanje zadovoljstava građana u vezi sa različitim segmentima rada organa lokalne samouprave);
 • unaprede sprovođenje lokalnih razvojnih strategija i akcionih planova kroz relevantne aktivnosti koje je moguće sprovesti u partnerstvu – npr. informisanje građana o predviđenim aktivnostima, različite vrste informativnih i promotivnih kampanja, pomoć oko uključivanja marginalizovanih grupa, jačanje kapaciteta i sl;
 • podrže primenu usluga besplatne pravne pomoći putem – na primer, uspostavljanja Savetodavne službe za građane u okviru lokalnih samouprava, a u saradnji sa OGD koja pruža besplatnu pravnu pomoć;
 •  na osnovu otvorenih podataka koje su objavile lokalne samouprave, podrže upotrebu otvorenih podataka za planiranje i razvoj i pružanje novih usluga i servisa za građane – npr. gradski saobraćaj;
 • omoguće bolju dostupnost javnih usluga za marginalizovane grupe uključujući usluge zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite – npr. kreiranje mapa pristupačnosti i sl.

Predlozi projekata treba da ponude kreativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na učešće građana u kreiranju i donošenju odluka na lokalnom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 16 najboljih predloga projekata.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće 12 (dvanaest) meseci.

Teritorijalni fokus su opštine u oblasti Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, dok je plan ACT projekta da podrži maksimum 20% partnerstava OGD i JLS koje deluju na području teritorije Grada Beograda i Vojvodine.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 14. maja 2021. godine.

Osnovne informacije ovog poziva:
• Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
• Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
• Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
• Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS za oba poziva: do 26
• Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, Beograd i Vojvodina

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za partnerske inicijative, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Spisak predloga projekta koji su ušli u drugi krug selekcije:

Br. Naziv organizacije Opština/Grad Naziv JLS Ukupna ocena: Naziv projekta
1 Forum civilne akcije – FORCA Požega Opština Ivanjica 70,08 Putuj svetom a ne netom – Putovanje za znanje
2 Udruzenje psihologa Novi Pazar Novi Pazar Grad Novi Pazar 64,33 Kreiranje platforme usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Pazara
3 Udruženje Nova vizija Prijepolje Opština Prijepolje 61,5 Partnerstvo za zaštitu životne sredine u prijepoljskoj opštini
4 Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju Užice Grad Užice 61,42 Građani u akciji
5 Media & Reform Centar Niš Niš – Medijana Gradska opština Palilula Niš 56,17 Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana
6 Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ”Evrokontakt” Kruševac Opština Ćićevac 55,42 Izrada Plana razvoja opštine Ćićevac
7 Omladina JAZAS-a Kragujevac Kragujevac – grad Grad Kragujevac 55 Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade
8 UG Duga Ada Ada Opština Ada 53,17 Socijalna zaštita u službi građana
9 Udruženje “Regionalne Inicijative Srema” Ruma Grad Sremska Mitrovica 51,33 ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – platforma za lokalni dijalog
10 Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac Opština Aleksinac 48,5 GRAL – Građanski Revizori ALeksinca
11 Asocijacija za razvoj Ibarske doline Kraljevo Grad Kraljevo 47,58 Strateški razvoj, zajedno sa građanima
12 UG Tačka komunikacije Beograd-Stari Grad GO Stari Grad 45,58 Demokratizacija procesa donošenja odluka na opštini Stari Grad

ACT tim obaveštava javnost da je završen proces selekcije u okviru Poziva za dodelu grantova za partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave. Za finansijsku podršku izabrano je 12 predloga projekata.

Br. Naziv organizacije Opština/Grad Naziv JLS Ukupna ocena Naziv projekta
1 Forum civilne akcije – FORCA Požega Opština Ivanjica 70,08 Putuj svetom a ne netom – Putovanje za znanje
2 Udruzenje psihologa Novi Pazar Novi Pazar Grad Novi Pazar 64,33 Kreiranje platforme usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Pazara
3 Udruženje Nova vizija Prijepolje Opština Prijepolje 61,5 Partnerstvo za zaštitu životne sredine u prijepoljskoj opštini
4 Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju Užice Grad Užice 61,42 Građani u akciji
5 Media & Reform Centar Niš Niš – Medijana Gradska opština Palilula Niš 56,17 Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana
6 Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” Kruševac Opština Ćićevac 55,42 Izrada Plana razvoja opštine Ćićevac
7 Omladina JAZAS-a Kragujevac Kragujevac Grad Kragujevac 55 Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade
8 Udruženje građana Duga Ada Ada Opština Ada 53,17 Socijalna zaštita u službi građana
9 Udruženje “Regionalne Inicijative Srema” Ruma Grad Sremska Mitrovica 51,33 ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – platforma za lokalni dijalog
10 Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac Opština Aleksinac 48,5 GRAL – Građanski Revizori ALeksinca
11 Asocijacija za razvoj Ibarske doline Kraljevo Grad Kraljevo 47,58 Strateški razvoj, zajedno sa građanima
12 Udruženje građana “Tačka komunikacije” Beograd-Stari Grad GO Stari Grad 45,58 Demokratizacija procesa donošenja odluka na opštini Stari Grad
Preuzmite dokumentaciju