PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021


deadlineROK ZA PRIJAVU: 15.12.2021.

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje novi, drugi po redu Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivouCilj novog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom niovu kroz zagovaračke aktivnosti,  uz uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja. 

Ključni pravci delovanja koji će biti podržani su: uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija, ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

U okviru ovog poziva biće podržano maksimalno 15 organizacija građanskog društva u sprovođenju svojih zagovaračkih inicijativa, pri čemu je planirano da najmanje 50% budu organizacije koje deluju van područja teritorije Grada Beograda.

U paketu dokumentacije možete pronaći sledeće dokumente:

  1. Smernice za podnosioce predloga projekata
  2. Program izgradnje i razvoja zagovaračkih kapaciteta za podržane podnosioce predloga
  3. Predlog budžeta
  4. Pregled prijavnog formulara  

1. Naša organizacija je podržana od strane ACT u okviru mreže organizacija. Da li mi na ovom konkursu možemo da apliciramo kao pojedinačna organizacija?

Organizacija građanskog društva (OGD) koja je već podržana kroz druge Pozive u okviru ACT projekta (Poziv za institucionalnu podršku, prvi Poziv za javno zagovaranje na lokalnom nivou, Poziv za jačanje lokalnih zajednica, Poziv za podršku mrežama, Poziv za urgentnu podršku, Poziv za partnerske inicijative OGD i JLS) može da podnese predlog projekta u okviru ovog Poziva.

OGD može najviše dva puta biti podržana u okviru ACT projekta, ali ne sme doći do preklapanja aktivnosti i resursa.

2. Da li OCD koje nisu imale realizovane međunarodne projekte ne mogu da učestvuju na ovom konkursu?

Organizacije koje nisu imale iskustvo u sprovođenju međunarodnih projekata mogu da podnesu svoje predloge projekata u okviru ovog Poziva ali samo ukoliko pre toga ispunjavaju sledeće kriterijume:

• registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama, najmanje godinu dana pre objavljivanja poziva sa sedištem u Srbiji;
• imaju u tri poslednje dostupne fiskalne godine prosečni godišnji promet manji od 100.000,00 EUR,
• baštine i uključuju načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti;
• čiji principi rada uključuju neposredan rad sa i uključivanje građana, strateško planiranje, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Takođe, u okviru kriterijuma za ocenu predloga projekata br. 4. Izvodljivost predloga projekta ocenjivaće se da li podnosilac predloga projekta poseduje kapacitete i potencijal za realizaciju predloženih aktivnosti. Podnosilac predloga projekta će upravo na osnovu informacija u Delu 1.1. prijavnog formulara imati priliku da predstavi svoje prethodno organizaciono iskustvo koje postaju osnova za ocenjivanje u okviru prethodno navedenog kriterijuma.

3. Nije mi jasno ovo za jedan izvor i sufinansiranje.

Finansijski doprinos je moguć ali nije obavezan niti će automatski predstavljati bolju ocenu u procesu odabira konkretnog predloga projekta.

OGD podnosioci predloga projekata mogu da sufinansiraju predloge projekata u iznosu do 50% od maksimalnog iznosa traženih sredstava.

Na primer, ukoliko je ukupan iznos traženih sredstava od ACT-a 1.700.000 RSD, OGD može najviše sufinansirati svoju inicijativu sa 850.000 RSD.

Prilikom popunjavanja obrasca budžeta predloga projekta, OGD podnosioci predloga projekata su u obavezi da naznače za svaku pojedinačnu budžetsku stavku izvor finansiranja tj. da li će konkretan trošak biti finansiran ACT sredstvima, sopstvenim sredstvima ili sredstvima nekog drugog donatora.

Molimo sve OGD da obrate pažnju na poslednju kolonu „Finansirano od strane ACT projekta/Partnera“ i pripadajući padajući meni na stranici (sheet) „Predlog budžeta“ u samom obrascu budžeta predloga projekta.

4. Da li troškovi angažovanja stručnih saradnika – spadaju u troškove lјudskih resursa?
Da li može da se angažuje pravno lice kao ekspert, npr. lokalni medij kao PR?

Ljudski resursi uključuju sledeće troškove:

• plate kao i
• honorare osoblja angažovanog na projektu kao i spoljnih saradnika.

Angažovanje pravnog lica u okviru budžetske celine 1. Ljudski resursi nije dozvoljeno.

5. Na koji način ćemo dokazivati sufinansiranja?
Sufinansiranje se ne dokazuje unapred tj. prilikom podnošenje predloga projekta.

6. Kada se planira početak realizacije projekta?
Početak realizacije svih projekata u trajanju od 12 meseci je predviđen za 1. mart 2022. godine.

7. Da kog datuma se mogu postavljati pitanja?
Za sva pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs najkasnije do srede, 8. decembra 2021. godine sa naznakom „Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou”.

ACT tim nije obavezan da pruži dodatna pojašnjena za pitanja poslata nakon ovog roka.

8. Šta su obaveze oko aktivnosti oko obaveznog podizanja kapaciteta? Koliko vremena treba odvojiti u okviru te aktivnosti?

Molimo Vas da pročitate Aneks B koji je dostupan na sledećem linku gde se nalaze detaljnije informacije o samom programu izgradnje i jačanje kapaciteta:
ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo

9. Molim da se objasni postupak oslobadjanja od plaćanja PDV.
Postupak oslobađanja PDV-a se zasniva na sledećim okvirnim principima:

• Oslobađanje se vrši na platformi E-porezi,
• Za pristup platformi je potreban kvalifikovani elektronski sertifikat,
• Neophodno je ovlastiti osobu za podnošenje poreskih prijava preko PEP obrasca,
• Neophodno je uneti podatke o ovlašćenoj osobi,
• Od dobavljača/pružaoca usluga je potrebno obezbediti predračun prilikom podnošenja zahteva.

Za podržane OGD, ACT tim će nakon potpisivanja ugovora održati implementacionu radionicu tokom koje će postupci izveštavanja (narativnog i finansijskog) kao i oslobađanje od PDV-a biti detaljnije objašnjeni.

10. Da li u okviru budžeta za vidljivost možemo da angažujemo eksperta (fizičko lice) koji bi se bavio isključivo kampanjom i kreiranjem sadržaja?

Ne postoje zvanične prepreke za angažovanje fizičkog lica koje bi se bavilo kampanjom i kreiranjem sadržaja.

Molimo Vas da takođe vodite računa o tome da honorari osoblja angažovanog na projektu kao i spoljnih saradnika se budžetiraju u okviru budžetske celine 1. Ljudski resursi.

11. Da li zagovaračka inicijativa mora biti usmerena ka instituciji (npr. skupština grada ili centar za socijalni rad) ili ona može biti usmerena na npr. poslodavce?

Javno zagovaranje u okviru ovog Poziva se definiše kao organizovano delovanje OGD usmereno ka postizanju pozitivnih društvenih i političkih promena, kroz ostvarivanje uticaja na donosioce odluka i javnost. Krajnji cilj svake inicijative javnog zagovaranja jeste konkretna i jasno definisana promena javne politike ili postojeće prakse javnih institucija odnosno donosilaca odluka.

Ovu promenu bi trebalo shvatiti u najširem smislu; tako da ona može obuhvatiti usvajanje nove, ali i promenu, unapređenje ili adekvatniju implementaciju postojeće javne politike, na lokalnom nivou.

12. Da li se finansiranje plate iz jednog izvora misli na samo ovaj projekat ili osoba koja prima platu ne može da radi ni na jednom drugom projektu ili sličnom projektu? Da li to znači da osoba mora da bude 100 vremena angažovana samo na ovom projektu?

Procenat angažovanosti osoba nije unapred definisan već je na podnosiocima predloga projekata da na najbolji način i u skladu sa zagovaračkim aktivnostima predvide neophodno vreme angažovanja članova projektnog tima. Prilikom budžetiranja i planiranja, bitno je da procenat angažovanog vremena u okviru ACT projekta isključivo bude finansiran iz jednog izvora tj. samo od strane ACT-a, ili samo iz sopstvenih sredstava ili samo od nekog drugog donatora. Na primer, nije dozvoljeno da angažovanje osobe za 40% radnog vremena u okviru zagovaračke inicijative podržane kroz ACT bude finansirano od ACT-a i iz sopstvenih sredstava.

Ne moraju osobe da budu 100% vremena angažovane na ovom projektu.

13. Da li možete malo više da kažete nešto o izveštavanju projekta, naročito finansijskom?

Finansijsko izveštavanje, kao i narativno, se odvija na kvartalnom nivou. Za finansijsko
izveštavanje, podržane OGD će biti u obavezi da dostave svu dokumentaciju koja
je propisana zakonima u Republici Srbiji.

Za podržane OGD, ACT tim će nakon potpisivanja ugovora održati implementacionu radionicu tokom koje će postupci izveštavanja (narativnog i finansijskog) kao i oslobađanja od PDV-a biti detaljnije objašnjeni.

14. Koliko će se gledati iskustvo u zagovaračkim projektima? Naime, mi imamo specificnu situaciju, Fondacija X ima znatno zagovaračko iskustvo, ali ona iako još formalno postoji, prestaje sa radom, dok ljudi koji su radili i rade još uvek u Fondaciji prelaze da rade u X, organizaciju koja postoji 10 godina, ali nema zagovaračko iskustvo.
Da li je moguće neki sporazum da prilozimo kojim bi se predstavila spona između ove dve organizacije?

Prethodno organizaciono iskustvo je deo kriterijuma 4. Izvodljivost predloga projekta.
Tačnije, ocenjivaće se da li podnosilac predloga projekta poseduje kapacitete i potencijal za realizaciju predloženih aktivnosti koje će podnosilac OGD predstaviti u Delu 1.1. prijavnog formulara.

Sporazum nije potrebno dostavljati.

15. Da li članovi projektnog tima mogu biti angažovani po ugovorom o delu sa tromesečnim terminima isplate?

Zvanična prepreka ne postoji ali Vas molimo da uzmete u obzir da je neophodno popuniti u okviru budžeta stranicu (sheet) „Obrazloženje budžeta“ gde ćete pojasniti svaku budžetsku stavku kao i opravdanost pojedinačne budžetske stavke. Naravno, bitno je da postoji veza između budžeta predloga projekta i predloženih projektnih aktivnosti.

16. U prilogu mejla šaljem Vam opis projekta X – prvog solarnog kulturnog centra u Evropi, koji gradimo u Beogradu, sa vizijom da podignemo svest nasih sugrađana o značaju očuvanja životne sredine.

Molimo Vas da imate na umu da je Poziv otvoren za OGD koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama, najmanje godinu dana pre objavljivanja poziva sa sedištem u Srbiji;
• ima jasnu i dokazanu evidenciju o učešću na prethodnim projektima koji uključuju i druge međunarodne donatore i organizacije;
• OGD koje su u tri poslednje dostupne fiskalne godine imale prosečni godišnji promet manji od 100.000,00 EUR,
• baštini i uključuje načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti;
• OGD čiji principi rada uključuju neposredan rad sa i uključivanje građana, strateško planiranje, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Takođe, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće isključujuće kriterijume:

Lica koja nisu registrovana u skladu sa gorenavedenim Zakonima,
• OGD koje su u 3 poslednje dostupne fiskalne godine imale prosečni godišnji promet veći od 100.000,00 EUR,
• OGD koje nisu izmirile svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa,
• Religijske OGD,
• OGD koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji,
• OGD koje su već dva puta finansijski podržane u okviru ACT projekta u okviru bilo kog objavljenog poziva u prethodnom periodu,
OGD aktivne u oblasti kulture, razonode i zabave,
Predstavništvo strane (međunarodne, regionalne) partnerske OGD registrovano u Srbiji.

17. Da li je dozvoljeno kampanju javnog zagovaranja usmeriti ka institucijama u više od 1 lokalne samouprave kada su u pitanju OGD koje deluju npr. u jednom okrugu?Konkretno mi smo XXXX i delujemo na teritoriji Zlatiborskog okruga, pa bismo da kampanju usmerimo ka više lokalnih samouprava, ali na istu temu – da izradimo predloge programa korišćenja namenskih budžetskih sredstava u više opština?

Zvanične prepreke ne postoje da se zagovaračka inicijativa usmeri ka više lokalnih samouprava.Takođe, predlažemo da prilikom koncipiranja svoje zagovaračke inicijative imate na umu izvodljivost zagovaračke inicijative što će biti ocenjivano u kriterijumu br. 4 u okviru tabele koja je predstavljena na 12. stranici Smernica za podnosioce predloge projekata.

18. Troškove ljudskih resursa (ne više od 40% od ukupnog iznosa budžeta?): Da li se ovi procenti računaju na ukupan iznos budžeta ili samo na sredstva koja se traže od ACT?

Procenat se upravo odnosi na ono što je i napisano – od ukupnog budžeta.

19. Da li angažovanje stručnih saradnika/eksperata se ubraja u procente dozvoljene za ljudske resurse?

Ljudski resursi uključuju sledeće troškove:

• plate kao i
honorare osoblja angažovanog na projektu kao i spoljnih saradnika.

20. Troškove aktivnosti usmerenih na podizanje vidljivosti projekta i podizanje svesti građana o konkretnoj zagovaračkoj temi (ne više od 30% od ukupnog iznosa budžeta projekta?) – da li iznajmljivanje studijske opreme za realizaciju projekta za podizanje vidljivosti podleže procentu od 30% od ukupnog iznosa budžeta ili samo na sredstva koja se traže od ACT?

Prilikom popunjavanja obrasca budžeta neophodno je popuniti sva tri dela, odnosno sve tri excel strane u dokumentu. Jedna od navedenih strana je i „Obrazloženje“ na kojoj podnosioci predloga projekta pojašnjavanju neophodnost i opravdanost konkretne budžetske stavke.

S tim u vezi, svaki trošak koji je kvalifikovan i doveden u vezi sa aktivnostima koje se tiču podizanja vidljivosti i svesti građana o nekoj temi uračunava se u 30% ukupnog iznosa budžeta koliko je maksimalno dozvoljeno za ove troškove.

21. Ranije smo morali da račune nosimo u Poresku upravu u Beograd, da li se sada nešto menja, jer treba da planiramo i putne troškove za odlazak u Beograd.

Postupak oslobađanja PDV-a se zasniva na sledećim okvirnim principima:

Oslobađanje se vrši na platformi E-porezi i nije potreban dolazak u Beograd u Poresku upravu,
• Za pristup platformi je potreban kvalifikovani elektronski sertifikat,
• Neophodno je ovlastiti osobu za podnošenje poreskih prijava preko PEP obrasca,
• Neophodno je uneti podatke o ovlašćenoj osobi,
• Od dobavljača/pružaoca usluga je potrebno obezbediti predračun prilikom podnošenja zahteva.

Za podržane OGD, ACT tim će nakon potpisivanja ugovora održati implementacionu radionicu tokom koje će postupci izveštavanja (narativnog i finansijskog) kao i oslobađanje od PDV-a biti detaljnije objašnjeni.

22. Molimo vas da nam dostavite objašnjenje termina „Advocacy initative title” odnosno šta bi tu trebalo da se navede.

U ovom polju je potrebno navesti naziv konkretne zagovaračke inicijative na engleskom jeziku tj. prevesti na engleski jezik naziv iz prethodnog polja koji je upisan na srpskom jeziku.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE