PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

11
5

Tematska saradnja ACT grantista #PovežiSe


deadline

Cilj Poziva: podrška tematskoj saradnji za javno zagovaranje, razmenu ekspertize i iskustava među korisnicima ACT grantova, u tematskim oblastima: socijalna inkluzija, rodna ravnopravnost, zdravstvo, zaštita životne sredine, omladinske politike, obrazovanje, ljudska i manjinska prava.

Sa ciljem da dodatno podrži saradnju, razmenu iskustava i najboljih praksi među ACT grantistima, a u okviru određenih tematskih oblasti, ACT projekat će podržati do 14 predloga projekata u dolenavedenim tematskim oblastima, vodeći računa o ravnomernoj zastupljenosti različitih tema.

Tematske oblasti za saradnju su:

1) socijalna inkluzija

2) rodna ravnopravnost

3) zdravstvo

4) zaštita životne sredine

5) omladinske politike

6) obrazovanje

7) ljudska i manjinska prava

Predlozi projekata treba da podstaknu razmenu informacija u datim tematskim oblastima (na specifičnu, konkretnu temu), zajedničko učenje i interakciju između OGD (sastanci, radionice, itd.), kao i kreiranje zajedničkih preporuka za unapređenje trenutnog stanja u datoj oblasti i veće odgovornosti nadležnih lokalnih i/ili nacionalnih institucija (iniciranje kampanje javnog zagovaranja).

Od organizacije/mreže OGD koja podnosi predlog projekta (vodeći aplikant) se očekuje da poseduje tematsku stručnost i kapacitete za javno zagovaranje u datoj oblasti, kao i da ima prethodno iskustvo okupljanja i saradnje sa drugim organizacijama na datu temu. Vodeći aplikant mora da  sprovede aktivnosti u partnerstvu sa najmanje još jednom OGD ili mrežom OGD, korisnicom ACT granta.

Vodeći aplikanti mogu biti prethodni ili sadašnji korisnici ACT grantova, osim organizacija koje su već dva puta dobile finansijsku podršku ACT-a. Te organizacije mogu biti uključene u aktivnosti, ali ne mogu biti plaćene za bilo koju od njih od ACT-a.

Pored saradnje sa ACT grantistima, od podnosioca predloga projekta se očekuje da u aktivnosti uključi i organizacije koje nisu (bile) korisnice ACT grantova, a koje poseduju ekspertizu u datoj oblasti i za konkretnu temu[1]. ACT time želi da podstakne veći stepen saradnje unutar civilnog društva u Srbiji.

Ove organizacije treba da baštine i uključuju načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti u svojim aktivnostima. Religijske organizacije, kao i organizacije koje su posredno učestvovale, ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbije ne mogu da učestvuju u projektu, kao i organizacije aktivne u oblasti medija, razonode i zabave.

Lista svih OGD koje su bile, ili su trenutno podržane od ACT-a je dostupan na veb sajtu ACT projekta:  https://act.org.rs/  deo INTERAKTIVNA MAPA.

 

Pretraga organizacija može da se vrši na osnovu kriterijuma: geografska oblast (okrug), pravci delovanja, vrsta granta.

U cilju što bolje pripreme predloga projekata, organizovaćemo informativnu sesiju o pozivu. Info sesija će se održati u četvrtak, 10.11.2022. od 13:00 – 14:30 časova, putem Zoom platforme.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE