PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

11
5

Tematska saradnja ACT grantista #PovežiSe


Sa ciljem da dodatno podrži saradnju, razmenu iskustava i najboljih praksi među ACT grantistima, a u okviru određenih tematskih oblasti, ACT projekat će podržati do 14 predloga projekata u dolenavedenim tematskim oblastima, vodeći računa o ravnomernoj zastupljenosti različitih tema.

Tematske oblasti za saradnju su:

1) socijalna inkluzija

2) rodna ravnopravnost

3) zdravstvo

4) zaštita životne sredine

5) omladinske politike

6) obrazovanje

7) ljudska i manjinska prava

Predlozi projekata treba da podstaknu razmenu informacija u datim tematskim oblastima (na specifičnu, konkretnu temu), zajedničko učenje i interakciju između OGD (sastanci, radionice, itd.), kao i kreiranje zajedničkih preporuka za unapređenje trenutnog stanja u datoj oblasti i veće odgovornosti nadležnih lokalnih i/ili nacionalnih institucija (iniciranje kampanje javnog zagovaranja).

Od organizacije/mreže OGD koja podnosi predlog projekta (vodeći aplikant) se očekuje da poseduje tematsku stručnost i kapacitete za javno zagovaranje u datoj oblasti, kao i da ima prethodno iskustvo okupljanja i saradnje sa drugim organizacijama na datu temu. Vodeći aplikant mora da  sprovede aktivnosti u partnerstvu sa najmanje još jednom OGD ili mrežom OGD, korisnicom ACT granta.

Vodeći aplikanti mogu biti prethodni ili sadašnji korisnici ACT grantova, osim organizacija koje su već dva puta dobile finansijsku podršku ACT-a. Te organizacije mogu biti uključene u aktivnosti, ali ne mogu biti plaćene za bilo koju od njih od ACT-a.

Pored saradnje sa ACT grantistima, od podnosioca predloga projekta se očekuje da u aktivnosti uključi i organizacije koje nisu (bile) korisnice ACT grantova, a koje poseduju ekspertizu u datoj oblasti i za konkretnu temu. ACT time želi da podstakne veći stepen saradnje unutar civilnog društva u Srbiji.

Ove organizacije treba da baštine i uključuju načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti u svojim aktivnostima. Religijske organizacije, kao i organizacije koje su posredno učestvovale, ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbije ne mogu da učestvuju u projektu, kao i organizacije aktivne u oblasti medija, razonode i zabave.

Poziv za tematsku saradnju ACT grantista 

REZULTATI EVALUACIJE PREDLOGA PROJEKATA

VODEĆI APLIKANT

PARTNER/I

Br. bodova

ODOBRENI ZA FINANSIRANJE

1. 

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS

Sinhro 

46,33

2. 

Beogradski centar za ljudska prava 

KOMS

45,33

3. 

Media & Reform Centar Niš

Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD

44,33

4. 

Udruženje građana “Patrija”

Udruženje građana “Duša”

44,17

5. 

Pridruži se Paraćin

Ekomar

43,83

6. 

Zaječarska inicijativa

Media & Reform Centar i Fondacija Iskorak

42,33

7. 

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Okular

42

8.

Udruženje “Šansa za roditeljstvo”

Pokret za pravo na život Meri

40

9.

Znanje za zdravlje

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava 

39,83

10.

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Somborski edukativni centar i Centar za monitoring i aktivizam -CEMA 

39,67

11. 

Žensko udruženje Kolubarskog okruga – ŽUKO    

BUM, BaziMili, Irida i Fenomena 

39,33

12. 

Laris      

Udruženje građana „Miona“

39

13. 

Evo Ruka

ŽUKO

38,67

14. 

Udruženje romskih studenata

Ternipe

38,5

 

NISU ODOBRENI ZA FINANSIRANJE

15.

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

Fondacija Iskorak

36,17

16.

Ekomar

Rzav – God save Rzav

35

17.

BUM Bečej

PROTECTA

34,67

18.

City SMART Club o.d. Niš

CEMA 

34,33

19.

CEMA 

City SMART Club o.d. Niš

34

20. 

NKD 

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis       

32,17

21.

DUGA Ada 

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

23,5

22

Ekološki pokret Vrbasa

Zdravo pravo 

21

23. 

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis       

Udruženje građana “Patrija”   

20 

Poziv za tematsku saradnju ACT grantista 

REZULTATI EVALUACIJE PREDLOGA PROJEKATA

VODEĆI APLIKANT

PARTNER/I

Br. bodova

ODOBRENI ZA FINANSIRANJE

1. 

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS

Sinhro 

46,33

2. 

Beogradski centar za ljudska prava 

KOMS

45,33

3. 

Media & Reform Centar Niš

Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD

44,33

4. 

Udruženje građana “Patrija”

Udruženje građana “Duša”

44,17

5. 

Pridruži se Paraćin

Ekomar

43,83

6. 

Zaječarska inicijativa

Media & Reform Centar i Fondacija Iskorak

42,33

7. 

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Okular

42

8.

Udruženje “Šansa za roditeljstvo”

Pokret za pravo na život Meri

40

9.

Znanje za zdravlje

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava 

39,83

10.

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Somborski edukativni centar i Centar za monitoring i aktivizam -CEMA 

39,67

11. 

Žensko udruženje Kolubarskog okruga – ŽUKO    

BUM, BaziMili, Irida i Fenomena 

39,33

12. 

Laris      

Udruženje građana „Miona“

39

13. 

Evo Ruka

ŽUKO

38,67

14. 

Udruženje romskih studenata

Ternipe

38,5

 

NISU ODOBRENI ZA FINANSIRANJE

15.

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

Fondacija Iskorak

36,17

16.

Ekomar

Rzav – God save Rzav

35

17.

BUM Bečej

PROTECTA

34,67

18.

City SMART Club o.d. Niš

CEMA 

34,33

19.

CEMA 

City SMART Club o.d. Niš

34

20. 

NKD 

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis       

32,17

21.

DUGA Ada 

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

23,5

22

Ekološki pokret Vrbasa

Zdravo pravo 

21

23. 

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis       

Udruženje građana “Patrija”   

20 

Preuzmite dokumentaciju