PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19


Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) otvorio je poziv za razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica tokom i nakon pandemije izazvane korona virusom. Partnerstvo OGD i JLS imaj za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju trenutnu praksu, značajno poboljšavajući trenutno stanje kroz povećanje učešća građana u proces donošenja odluka. Kroz ovaj poziv, ACT projekat nastoji da obezbedi primenu svih naučenih lekcije kada je u pitanju saradnja JLS i OGD tokom vanrednog stanja izazvanog COVID-19.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, mehanizam, alat koji nije ranije postojao ili nije bio korišćen) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS treba da daju doprinos borbi za prevazilaženje posledica izazvanih pandemijom korona virusa (COVID-19) kada je u pitanju učešće i mobilizacija građana u lokalnoj zajednici, uvođenjem novih, ili unapređenju postojećih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 10 najboljih predloga projekata.

Teritorijalni fokus su opštine u oblasti Šumadije i Zapadne Srbija, Južne i Istočne Srbije, dok je plan ACT projekta da podrži minimum 50% partnerstava OGD i JLS koje deluju na području teritorije Grada Beograda i Vojvodine.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće 12 (dvanaest) meseci.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd.) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, itd.).

Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na lokalnom nivou.
Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Predlozi projekata treba da:

  • Omoguće građanima da putem inovativnih mehanizama ili alata aktivno učestvuju u procesima konsultacija i donošenja odluka bez fizičkog prisustva o merama, programima i politikama na lokalnom nivou u najranijim fazama – npr. budžet, lokalni plan razvoja, lokalni plan za borbu protiv korupcije, lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, životna sredina, zapošljavanje, mladi itd;
  •  Podrže kreativne i inovativne platforme koje podstiču saradnju između različitih aktera na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka bez fizičkog prisustva – predstavljanje novih instrumenata, mehanizama i alata za uključivanje građana, OGD i zainteresovane javnosti i uključivanje u konsultacije o nacrtima javnih politika;
  • Omoguće građanima da putem inovativnih mehanizama i alata ili prate rad organa JLS – prate budžete JLS, isplate i izdatke za mere kreirane kao odgovor na rešavanje posledica izazvanih pandemijom korona virusa npr. pakete koji uključuju sprovođenje zaštitnih mera i s tim u vezi sprovedenih javnih nabavki, praćenje izdataka i potrošnje;
  • Promovišu promene u praksi rada JLS sa građanima kroz podsticanje saradnje u procesu upravljanja kriznim sistuacijama/vanrednom situacijom – npr. uključivanje OGD u koordinaciona tela/štabove za upravljanje vanrednim situacijama;
  • Omoguće specifičnim ciljnim grupama (pojedinci, marginalizovane grupe, poljoprivrednici, mala i srednja preduzeća i sl.) da putem inovativnih mehanizama i alata dobiju sve relevantne i pravovremene informacije o paketima podrške, olakšicama i podsticajima koji im stoje na raspolaganju (kriterijumi podobnosti i postupak za prijavu, vremenski rok i sl);
  • Unaprede sistem za pravovremeno i koordinisano informisanje građana u kriznim situacijama npr. sistematizacija informacija koje objavljuje JLS, Lokalni zavod za javno zdravlje i sl;
  • Podrže kreativne i inovativne platforme za direktnu komunikaciju građana/korisnika sa JLS, dobijanje povratnih informacija, kao i proces podnošenja žalbi na rešenja o dodeli pomoći npr. korišćenje chatbot aplikacije na portalima lokalnih samouprava.

Ocene predloga projekata:

Od ukupno sedam podnetih predloga utvrđeno je da nijedan od njih nije dobio minimum od 65 od mogućih 100 poena, koliki je bio donji prag da predlog projekta uđe u narednu fazu selekcije i dobije finansijsku podršku.

Br.Naziv organizacijeOpština/GradNaziv JLSUkupna ocena:Naziv projekta
1Institut za razvoj i inovacije – IRIBeograd-Stari GradAranđelovac64,08KOMUNICIRAJ!
2Udruženje poslovnih žena EVE ValjevoValjevoGrad Valjevo61,25Znanjem protiv pandemije – Podrška aktivnom građanskom društvu kroz inovativne načine komunikacije
3Udruženje osoba sa invaliditetom KuršumlijeKuršumlijaOpština Kuršumlija56,17Pomoć OSI i starim licima u vreme COVID-19
4Akademska inicijativa FORUM 10Novi PazarOpština Tutin50,5Elektronska pisarnica – Opština Tutin – Nije u redu da čekamo u redu!
5CENTAR ZA RAZVOJ DEMOKRATSKOG DRUŠTVA “EUROPOLIS”Novi Sad – gradOpština Bač50,42eKonsultovanje građanki i građana opštine Bač – ka transparentnijoj, odgovornijoj i bezbednijoj lokalnoj zajednici
6“Humanost Mionica”MionicaOpština Mionica50,13Mionica za nas
7Udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okrugaProkupljeGrad Prokuplje39,25Psihosocijalni odgovor na pandemiju COVID 19 u Prokuplju

Nakon sprovedene evaluacije projektnih aplikacija u okviru poziva  „Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19“ tim ACT projekta doneo je odluku da ne dodeli opredeljena sredstva nijednom projektnom predlogu.

Od ukupno sedam podnetih predloga utvrđeno je da nijedan od njih nije dobio minimum od 65 od mogućih 100 poena, koliki je bio donji prag da predlog projekta uđe u narednu fazu selekcije i dobije finansijsku podršku.

Cilj Poziva bio je usmeren na kreiranje inovativnih partnerskih inicijativa između OGD i JLS i veće učešće i mobilizaciju građana u lokalnoj zajednici u kontekstu prevazilaženje posledica izazvanih pandemijom korona virusa (COVID-19).

Preuzmite dokumentaciju