PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19


deadlineROK ZA PRIJAVU: 28.05.2021.

Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) otvorio je poziv za razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica tokom i nakon pandemije izazvane korona virusom. Partnerstvo OGD i JLS imaj za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju trenutnu praksu, značajno poboljšavajući trenutno stanje kroz povećanje učešća građana u proces donošenja odluka. Kroz ovaj poziv, ACT projekat nastoji da obezbedi primenu svih naučenih lekcije kada je u pitanju saradnja JLS i OGD tokom vanrednog stanja izazvanog COVID-19.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, mehanizam, alat koji nije ranije postojao ili nije bio korišćen) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS treba da daju doprinos borbi za prevazilaženje posledica izazvanih pandemijom korona virusa (COVID-19) kada je u pitanju učešće i mobilizacija građana u lokalnoj zajednici, uvođenjem  novih, ili unapređenju postojećih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 10 najboljih predloga projekata.

Teritorijalni fokus su opštine u oblasti Šumadije i Zapadne Srbija, Južne i Istočne Srbije, dok je plan ACT projekta da podrži maksimum 50% partnerstava OGD i JLS koje deluju na području teritorije Grada Beograda i Vojvodine.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće 12 (dvanaest) meseci.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd.) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, itd.).

Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na lokalnom nivou.

Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Predlozi projekata treba da:

 • Omoguće građanima da putem inovativnih mehanizama ili alata aktivno učestvuju u procesima konsultacija i donošenja odluka bez fizičkog prisustva o merama, programima i politikama na lokalnom nivou u najranijim fazama – npr. budžet, lokalni plan razvoja, lokalni plan za borbu protiv korupcije, lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, životna sredina, zapošljavanje, mladi itd;
 • Podrže kreativne i inovativne platforme koje podstiču saradnju između različitih aktera na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka bez fizičkog prisustva – predstavljanje novih instrumenata, mehanizama i alata za uključivanje građana, OGD i zainteresovane javnosti i uključivanje u konsultacije o nacrtima javnih politika;·
 • Omoguće građanima da putem inovativnih mehanizama i alata ili prate rad organa JLS – prate budžete JLS, isplate i izdatke za mere kreirane kao odgovor na rešavanje posledica izazvanih pandemijom korona virusa npr. pakete koji uključuju sprovođenje zaštitnih mera i s tim u vezi sprovedenih javnih nabavki, praćenje izdataka i potrošnje;·
 •  Promovišu promene u praksi rada JLS sa građanima kroz podsticanje saradnje u procesu upravljanja kriznim sistuacijama/vanrednom situacijom – npr. uključivanje OGD u koordinaciona tela/štabove za upravljanje vanrednim situacijama;·
 • Omoguće specifičnim ciljnim grupama (pojedinci, marginalizovane grupe, poljoprivrednici, mala i srednja preduzeća i sl.) da putem inovativnih mehanizama i alata dobiju sve relevantne i pravovremene informacije o paketima podrške, olakšicama i podsticajima koji im stoje na raspolaganju (kriterijumi podobnosti i postupak za prijavu, vremenski rok i sl);·
 • Unaprede sistem za pravovremeno i koordinisano informisanje građana u kriznim situacijama npr. sistematizacija informacija koje objavljuje JLS, Lokalni zavod za javno zdravlje i sl;·
 • Podrže kreativne i inovativne platforme za direktnu komunikaciju građana/korisnika sa JLS, dobijanje povratnih informacija, kao i proces podnošenja žalbi na rešenja o dodeli pomoći npr. korišćenje chatbot aplikacije na portalima lokalnih samouprava.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 28. maja 2021. godine.

Osnovne informacije ovog poziva:

 • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
 • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
 • Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 10
 • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, Beograd i Vojvodina

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane Covid 19, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

 

Klikom na link “Preuzmite dokumentaciju” možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

Smernice za podnošenje predloga projekata – Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID 19;
Aneks A – Prijavni formular (Pregled prijavnog formulara u pdf-u);
Aneks B – Budžet predloga projekta (u RSD);
Aneks C – Izjava o partnerstvu;
Izmene poziva o podnošenju predloga projekta Zajednički odgovor ODG i JLS na posledice izavane COVID 19;

Uputstvo za popunjavanje prijavnog formulara.

Info sesija je održana 28. aprila 2021. godine u 10h za grantove za zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID 19

Prezentaciju sa Info sesije možete preuzeti sa ovog linka 

Video sa Info sesije možete preuzeti sa ovog linka

Ukoliko imate neka pitanja u vezi sa popunjavanjem onlajn formulara na internet stranici act.civicatalyst.org možete se obratiti tehničkoj podršci na support@civicatalyst.org

Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs najkasnije do petka, 7. maja 2021. godine sa naznakom „Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19”. ACT tim nije obavezan da pruži dodatna pojašnjena za pitanja poslata nakon ovog roka.

Odgovori na  Najčešće postavljana pitanja Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane Covid-19

Informacije u vezi sa Pozivom i podnošenjem predloga projekata će se redovno ažurirati.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE