Društvo mladih istraživača Bor

Grad
Bor
POČETAK PROJEKTA
05/2021
KRAJ PROJEKTA
04/2022
STATUS PROJEKTA
Završen

Društvo mladih istraživača Bor osnovano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja organizacije kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa. Udruženje samostalno i u okviru širih mreža OCD i partnera doprinosi razvoju ekološke svesti, učešću u različitim aktivnostima i povećanju uticaja mladih i ostalih građana u oblasti zaštite životne sredine i razvoja održive lokalne i šire zajednice.

Projekat Zajedno za Bor bez dima partnerski sprovode Društvo mladih istraživača Bor, Dom omladine Bor i Alternativa Bor zajedno sa gradskom upravom grada Bora. Cilj projekta je dalje jačanje saradnje između organiazcija građanskog društva, lokalne samouprave, naučnih i stručnih organizacija i subjekata radi učešća građana u donošenju odluka i implementaciji lokalne politike zaštite kvaliteta vazduha. Ukupna vrednost granta iznosi 1.557.000,00 RSD. Učešće loklane samouprave u budžetu iznosi 10%.

 

PRAVCI DELOVANJA:
Administrativna efikasnost i odgovornost