Edukativni centar - Kruševac

Edukativni centar – Kruševac

Grad:

Kruševac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Edukativni centar je kuća građanskog aktivizma
Edukativni centar – Kruševac (ECK) osnovan je u julu 2000. godine i registrovan je u maju 2001. godine kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina. Misija ECK je promocija i razvoj civilnog društva, putem doživotnog neformalnog obrazovanja i podrške aktivnom građanskom angažovanju.
Glavne oblasti našeg delovanja su Podrška aktivnom učešću građana u društvenom životu zajednice i Implementacija celoživotnog neformalnog obrazovanja u oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti, kulture mira i nenasilja.
ECK se bavi jačanjem građanskih inicijativa u zajednici i podizanjem svesti o značaju i ulozi građana u procesima donošenja odluka, kao i uključivanja građana u kreiranje, sprovođenje i praćenje javnih politika i prakse na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. U okviru našeg delovanja, poseban akcenat je na pospešivanju uloge lokalnih zajednica u kreiranju i implementaciji javnih politika i praksi, kao i aktivnog uključivanja i učešća građana u procese donošenje odluka u lokalnim zajednicama. Aktivno se uključujemo u praćenje i evaluaciju postojećih lokalnih i nacionalnih javnih politika i u proces kreiranja novih i inovativnih usluga i servisa građanima.
U narednom dvogodišnjem periodu, uz institucionalnu podršku, nameravamo da nastavimo I dalje razvijamo svoju osnovnu, aktivističku orijentaciju povećavanja moći I uticaja građana na kreiranje, sprovođenje i praćenje javnih politika i prakse koje ih se tiču.
ECK je od početka 2020. godine započeo rekonstrukciju i opremanje nekretnine u Kruševcu sa namerom da u njoj pokrene Kuću građanskog aktivizma. U okviru ovog objekta planiran je prostor koji će biti Resurs centar za građane, formalne i neformalne organizacije, grupe i inicijative. Prostor i oprema objekta će biti svakodnevno dostupan za pružanje informativne, savetodavne i praktične podrške, a prostor i oprema dostupni za organizovanje aktivnosti, događaja i akcija organizovanih građana.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN