Krovna organizacija mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2022

“MLADI ZA AKTIVNE SAVETE”
Naša vizija je da mladi budu uključeni u procese donošenja odluka kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Mladi i predstavnici/e mladih koji zajedničkim radom podstiču unapređenje svojih zajednica, doprinose razvoju participativne kulture i jačaju institucionalnu infrastrukturu, su glavni pokretači promena u koje je neophodno da verujemo.

Savet za mlade je savetodavno radno telo Vlade Republike Srbije, dok su na lokalnom nivou oni najčešće skupštinsko telo. Savet za mlade ima zadatak da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, predlaže mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike u skladu sa strateškim i zakonskim aktima. Uključujući mlade i edukujući ih o važnosti postojanja funkcionalnih Saveta za mlade na svim nivoima, jača se institucionalna infrastruktura u oblasti omladinske politike čime se podstiče i učešće mladih u procesima donošenja odluka.
Uz podršku ACT projekta, Krovna organizacija mladih će uključivanjem mladih u rad Saveta za mlade Vlade Republike Srbije I lokalnih saveta za mlade, kao i sprovođenjem konsultativnih procesa, doprineti unapređenju funkcionisanja omladinske infrastrukture. Izradom analize o postojanju i efektima rada saveta za mlade na lokalnom nivou u Republivi Srbiji utvrdiće se trenutno stanje i pravci delovanja u svrhu razvoja postojećih mehanizama za uključivanje mladih. Takođe, biće kreiran vodič Posavetuj savet kojim će biti utvrđeni principi rada saveta za mlade na lokalnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN