Nacionalna asocijacija prkatičara/ki omladinskog rada – NAPOR

Grad
Novi Sad
POČETAK PROJEKTA
01/2021
KRAJ PROJEKTA
06/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

„Da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu. Priključi se i ti. Važno je!“
Činjenica je da u procesima izrade javnih politika za mlade roditelji nisu prepoznati kao akteri i nisu konsultovani oko uvođenja mera za rešavanje pitanja mladih. Time je izostavljena njihova perspektiva što dovodi to toga da javne politike u velikoj meri nisu u skladu sa realnim potrebama mladih i ne razvijaju podržavajući odnos, što potvrđuju različita istraživanja i studije. Upravo zbog toga se zalažemo za uključivanje roditelja u sve faze kreiranja politika za mlade – od definisanja problema do merenja učinka.
Opis: Projekat „Važno je! – sistemska rešenja za mlade“ ima za cilj unapređenje usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. Projektom su predviđene sledeće aktivnosti:
Sastanci sa roditeljima;
Osnivanje Klubova za roditelje;
Kreiranje praktične politike koje definišu međusektorske usluge za mlade (uz konsultacije sa mladima i roditeljima);
Izrada smernica za mobilizaciju roditelja;
Izrada smernica za kreiranje međusektorskih usluga na lokalu;
Istraživanje o stavovima roditelja o OR na nacionalnom nivou;
Kampanja kroz javne akcije u 10 opština;
Kreiranje Saveta roditelja kao savetodavnog tela NAPOR;
Kroz projektne aktivnosti biće uključeno preko 1000 roditelja, 100 predstavnika/ca lokalnih institucija i preko 100 mladih.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)