Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Grad
Beograd
POČETAK PROJEKTA
01/2021
KRAJ PROJEKTA
06/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

„Konvent smatra da je miran, ekonomski stabilan i bezbedan život građana Srbije u svojoj zemlji, kao članici Evropske unije, pravi patriotizam“

Pristupanje Srbije Evropskoj uniji je proces temeljnih promena i prilagođavanja evropskim standardima svih oblasti našeg društva. Konvent kao platforma civilnog društva sa više od 764 organizacija članica, prati i ocenjuje pregovarački proces, kako bi bio vođen tako da maksimalno uvažava i štiti interese i potrebe građana Srbije. Članice Konventa kroz preporuke upućene institucijama RS i EU, koje vode ovaj proces, utiče na njega kako bi bio u najboljem interesu naših građana.

Projekat obezbeđuje bolje i kvalitetnije informisanje javnosti o procesu pristupanja, o pregovorima, posledicama, pravima i obavezama različitih društvenih grupa, javne uprave, privrede i građana. Trenutno stanje pokazuje da su organizacije sa lokalnog nivoa nedovoljno zastupljene u pregovaračkim procesima i da lokalne samouprave nisu institucionalno uključene u proces pregovora sa EU, kao i da ne postoji direktna veza sa procesom i akterima na nacionalnom nivou. Imajući u vidu da bi 2/3 ukupnog zakonodavstva koje harmonizujemo sa zakonodavstvom EU trebalo da bude primenjeno direktno na lokalnom nivou, što uključuje i troškove koji će se snositi na lokalnom nivou (npr. troškovi prečišćavanja otpadnih voda i drugi ekološki standardi i sl), neophodno je ojačati kapacitete lokalnih OGD da aktivno učestvuju u kreiranju politika na nacionalnom nivou, monitoringu i evaluaciji lokalnih politika, i ojačati njihovu saradnju sa lokalnim samoupravama.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)