Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 05/2022

„Konvent smatra da je miran, ekonomski stabilan i bezbedan život građana Srbije u svojoj zemlji, kao članici Evropske unije, pravi patriotizam“

Pristupanje Srbije Evropskoj uniji je proces temeljnih promena i prilagođavanja evropskim standardima svih oblasti našeg društva. Konvent kao platforma civilnog društva sa više od 764 organizacija članica, prati i ocenjuje pregovarački proces, kako bi bio vođen tako da maksimalno uvažava i štiti interese i potrebe građana Srbije. Članice Konventa kroz preporuke upućene institucijama RS i EU, koje vode ovaj proces, utiče na njega kako bi bio u najboljem interesu naših građana.

Projekat obezbeđuje bоlје i kvаlitеtniје infоrmisаnjе јаvnоsti о prоcеsu pristupаnjа, о prеgоvоrimа, pоslеdicаmа, pravima i obavezama rаzličitih društvenih grupа, javne uprave, privrеdе i grаđаnа. Trenutno stanje pokazuje da su organizacije sa lokalnog nivoa nedovoljno zastupljene u pregovaračkim procesima i da lokalne samouprave nisu institucionalno uključene u proces pregovora sa EU, kao i da ne postoji direktna veza sa procesom i akterima na nacionalnom nivou. Imajući u vidu da bi 2/3 ukupnog zakonodavstva koje harmonizujemo sa zakonodavstvom EU trebalo da bude primenjeno direktno na lokalnom nivou, što uključuje i troškove koji će se snositi na lokalnom nivou (npr. troškovi prečišćavanja otpadnih voda i drugi ekološki standardi i sl), neophodno je ojačati kapacitete lokalnih OGD da aktivno učestvuju u kreiranju politika na nacionalnom nivou, monitoringu i evaluaciji lokalnih politika, i ojačati njihovu saradnju sa lokalnim samoupravama.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN