Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Grad
Užice
POČETAK PROJEKTA
11/2020
KRAJ PROJEKTA
10/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Svi korisnici budžetskih sredstava ( prema Zakonu o budžetskom sistemu) na svim nivioma vlasti, u skladu sa ovim zakonom, dužni su da doprinesu pravičnoj preraspodeli sredstava budžeta sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.
Lokalne samouprave nedovoljno brzo napreduju u uvođenju ROB-a jer postoji tradicionalni otpor prema rodnoj jednakosti. UCLJPD je do sada je realizovano više uspešnih zagovaračkih inicijativa na lokalnom i nacionalnom nivou.

Projekat doprinosi u uspostavljanju novih praksi u sistemu implementacije rodno odgovornih lokalnih politika aktivnim uključivanjem građana primenom savremenog koncepta javnog zagovaranja.
Specifični ciljevi:
1. Usvajanje Odluke o formiranju tima za izradu rodno odgovornog budžeta grada Užica u skladu sa Zakonima o budžetskom sistemu, rodnoj ravnopravnosti, lokalnoj samoupravi i iskazanim potrebama lokalne zajednice.
2. Uključiti građane i lokalne aktere u proces došenja rodno odgovornog budžeta.
3. Podići nivo znanja i informisati donosioca odluka i građana o značaju rodno odgovornog budžeta.
Ciljne grupe su građani grada Užica i gradske opštine Sevojno, predstavnici lokalne samouprave i lokalnih institucija , pružaoci socijalnih usluga, civilno društvo, mediji.
Za 12 meseci će se realizovati: Pripremne aktivnosti, Akcije uključivanja građana i lokalnih aktera, medijska kampanja, distribucija promotivnog materijala. Projekat će mobilisati građane da podrže akcije javno zalaganje za rodno odgovorno budžetiranje. Sve navedeno će povećati bazu OCD i povezanost sa građanima u smanjenu rodnih razlika.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)