Zelena lista Srbije

Grad
Raška
POČETAK PROJEKTA
01/2021
KRAJ PROJEKTA
06/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost.

ZLS je uz podršku AKT projekta pokrenula kampanju javnog zagovaranja pod nazivom Oplaneti se! koja, kroz izradu analiza stanja i sprovođenja postojećih ekoloških politika, utvrđivanja stavova građana putem anketa i fokus grupa, izrade strategija zagovaranja i pokretanje zagovaračkih inicijativa u kontekstu donošenja novih javnih politika upravljanja komunalnim otpadom kao konsultativnim sastancima sa partnerskim OCD, želi da doprinese definisanju novih lokalnih ekoloških politika i unapređenju nacionalne ekološke politike upravljanja otpadom, informisanju, osposobljavanju i motivisanju ekoloških OCD i posebno građana da učestvuju u odlučivanju o rešavanju problema i upravljanju komunalnim otpadom. Osnovno je da nove ekološke politike na lokalnom nivou ali i nacionalnom daju prednost selekciji i reciklaži otpada, kako bi se maksimalno smanjilo opterećivanje deponija i produžio njihov životni vek, a u proizvodne procese po principima cirkularne ekonomije vratili reciklirani materijali.

PRAVCI DELOVANJA:
Zaštita životne okoline