Informisanje građana u vreme pandemije – Res Publika Kragujevac

Pored toga što su radili jedno opsežno istraživanje na temu informisanja u vanrednim situacijama, u kontekstu kako su se građani informisali a kako su se lokalni mediji snašli u datim okolnostima i da li su bili u službi zajednice, Res Publika je radila i informativnu kampanju u koju je uključila 15.000 građana o svim aspektima informisanja u vreme produžene zdravstvene krize.

Kao epilog celog projekta nastala je zagovaračka inicijativa u formi preporuka kako Gradski štab za vanredne situacije efikasnije da komunicira sa građanima.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.