Institucionalni grant je sigurnost za organizaciju

Udruženje građana POLEKOL iz Beograda dobitnik je institucionalnog granta u okviru AKT projekta.  Institucionalni grantovi kreirani su sa ciljem da se odabranim organizacijama građanskog društva pruži dvogodišnja strateška podrška za razvoj same organzacije u oblasti u kojoj sprovodi svoje ključne aktivnosti.

Polekol je organizacija koja se prevashodno bavi pitanjem vodnog blaga Srbije, očuvanjem vodnih tokova, zaštiti pitke i zdrave vode. Polekol se zalaže za zaštitu prava na zdravu i pitku vodu, kao i mobilizaciju građana u lokalnim zajednicama da se intenzivno uključe u procese izrade javnih politka i donošenje odluga u oblasti zaštite vodnih resursa.

Institucinalni grant AKT-a pomogao je udruženju POLEKOL da unapredi svoj rad, njegovu strukturu i organizaciju, da izradi strateška dokumenta i fokusira se na jačanje organizacije.

O institucionalnom grantu razgovarali smo sa timom POLEKOLA.

Pravo na vodu – POLEKOL  

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.