Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade

Kroz podršku projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo“ omladina JAZAS-a u saradnji sa gradom Kragujevcom, u prethodnih 15 meseci realizovala je projekat “Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“. Ovaj projekat podržan je kroz grant šemu partnerskih inicijativa, koja se bazirala na jačanju partnerstva između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave i to kroz  veće učešće građana u procesima donošenja odluka, bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti i unapređenju pružanja javnih usluga. Ovim povodom savetnice na AKT projektu, Danijela Božović i Jovana Dubljević prisustvovale su ovom događaju.

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o položaju i potrebama mladih u Kragujevcu čiji su rezultati prezentovani na završnoj konferenciji. Projektnim aktivnostima promovisan je aktivizam mladih, a kreirani su i ponuđeni odgovarajući mehanizmi i alati preko kojih mladi mogu direktno da učestvuju u kreiranju lokalne omladinske politike. Cilj projekta je doprinos aktivnom učešću mladih u izradi lokalnih strateških dokumenata od interesa za omladinu, konkretno u razvoju Strategije na lokalnom nivou.

Da bi se programi kvalitetno kreirali Omladina JAZAS-a Kragujevac i grad sprovode istraživanja o potrebama mladih. Sastavni deo su fokus grupe čiji je cilj da detaljnije prikažu probleme određenih kategoja mladih. Ovo istraživanje predstavljaće potpunu bazu podataka, problema, sugestija i predloga ali i potreba mladih u Kragujevcu. Rezultati istraživanja prezentovani su Savetu za mlade grada Kragujevca i objavljeni na sajtu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.