gallery2

Jens Engeli najavljuje projekat ACT

Direktor Helvetasa u Srbiji, Jens Engeli, o projektu „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.