people

Koja vrste podrške je potrebna mrežama OGD u Srbiji?

Osim finansijske, mrežama organizacija građanskog društva u Srbiji potrebna je podrška za bolju koordinaciju radom, strateško planiranje, samo-evaluaciju i krizni menadžment.

Ovo je jedan od glavnih zaključaka Konsultacija sa mrežama OGD koje su 19. februara organizovali projekat ACT i Resursni centar za OCD. Cilj je bio okupiti predstavnike mreža kako bismo čuli više o njihovim uspesima, izazovima i potrebama za  efikasniji rad mreža, koordinaciju rada mreža, načinima komunikacije sa građanima, kako bi grantovi u okviru ACT-a i program Resurs centra za podršku mrežama bili što delotvorniji.

Pored konsultacija, ACT i Resurs centar će sprovesti desk analizu, anketu i intervjue sa predstavnicima mreža OGD, a svi rezultati će biti objavljeni u publikaciji, koja će služiti kao osnova za buduće programe podrške mrežama.

Planirana podrška mrežama OGD u toku 2020. godine

U septembru 2020. godine, ACT će raspisati prvi poziv za dostavljanje predloga projekata za javno zagovaranje mreža OGD i jačanje njihovih kapaciteta. Predviđeno je da projekti traju 18 meseci, a iznos granta će biti do 25.000 evra. Ukupno će biti dodeljeno 20 grantova.

Resurs centar Građanskih inicijativa će tokom 2020. godine organizovati brojne informativne sesije i treninge za predstavnike mreža OGD, u cilju jačanja kapaciteta mreža za njihov razvoj i zagovaračke aktivnosti.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.