Na pozive za dodelu akcionih grantova prijavilo se 114 organizacija

Beograd, 22. jul 2020. – Završeni su pozivi za dodelu akcionih grantova u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” na koje se ukupno prijavilo 114 organizacija i neformalnih grupa građana.

Na Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica prijavilo se 65 organizacija I neformalnih grupa građana. Biće podržano do 5 organizacija i/ili neformalnih grupa građana koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama. Projekti koji će biti podržani trajaće najviše 6 meseci, a iznos pojedinačne finansijske podrške biće do 350.000,00 dinara.

Na Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou prijavilo se 49 organizacija, od kojih će do 8 biti podržano uz maksimalan iznos finansijske podrške od 1.400.000 dinara. Cilj ovog poziva je da osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou.

OGD I neformalne grupe čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

„Posle svake faze odlučivanja objavićemo koje organizacije prolaze u sledeći krug, a do kraja septembra trebalo bi da imamo i konačnu odluku ko će dobiti sredstva za realizaciju projekata. Očekujemo da će ugovori biti potpisani u oktobru i tada počinje i realizacija“,

objašnjava Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta ACT.

Sledeći poziv biće objavljen sredinom septembra, u okviru dodele grantova za javno zagovaranje mreža OGD, kada će za finansijske grantove moći da konkurišu formalno registrovane i neformalne mreže organizacija građanskog drustva. U ovom pozivu konkuriše se za grantove do 25.000 evra, na period od osamnaest meseci.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.