Novi poziv za predloge projekata: Jačanje lokalnih zajednica

AKT projekat je otvorio novi poziv u okviru grant šeme Jačanje lokalnih zajednica 2022. PCilj aktuelnog Poziva je podrška lokalnim zagovaračkim inicijativama i akcijama organizacija građanskog društva (OGD) i neformalnim grupama (NG) uz uključivanje građana. Iznos po predlogu projekta: do 350.000,00 RSD a planirano trajanje pojedinačnih projakata je 6 meseci. U okviru ovog poziva biće podržano maksimalno 6 OGD/NG da sprovedu svoje inicijative i akcije, uključujući minimum 50% organizacija koje deluju van područja teritorije Grada Beograda.

Ključni pravci delovanja: uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija, ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

Tekst Poziva i dokumentaciju preuzmite na linku AKT – Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.