UPOZNAJ ACT TIM


HELVETAS TIM

team

SNEŽANA

MIŠIĆ MIHAJLOVIĆ

Internacionalna tim liderka
team

IVANA

ĆIRKOVIĆ

Nacionalna tim liderka
team

GORANA

RADOVANOVIĆ

Savetnica na projektu
OGD mreže i javno zagovaranje
team

MARKO

RAKIĆ

Savetnik na projektu
Upravljanje grantovima, praćenje i evaluacija
team

DRAGANA

SERAFIMOVIĆ

Finansijska menadžerka
team

MAŠA

BABIĆ

Savetnica za
odnose s javnošću
team

JOVANA

DUBLJEVIĆ

Savetnica za finansije

Tim Građanskih inicijativa na ACT projektu


team

Nada

Likar

ACT projektna asistentkinja
team

Jelena

Stević

Izgradnja kapaciteta i Institucionalni grantovi
team

Dejana

Stevkovski 

ACT QAS koordinatorka
team

Dragoslava

Barzut

Koordinator projekta za zagovaračke grantove
team

Katarina

Đukić

Koordinator projekta za zagovaračke grantove
team

Tijana

Ilić

Asistent na projektu za zagovaračke grantove

PARTNERI I SARADNICI


team

Stalna konferencija gradova i opština

SKGO je osnovana 1953. godine kao udruženje gradova opština i gradskih opština u Srbiji. Kada je reč o reformi i jačanju lokalne samouprave, SKGO je prihvaćena kao nezaobilazan partner domaćim i međunarodnim institucijama, a sama je postala važan činilac u procesu decentralizacije i reforme sistema lokalne samouprave. To je razlog saradnje sa ovom organizacijom u okviru komponente ACT projekta koja je usmerena na jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave. Naša saradnja predviđa sledeće: - Predstavnici SKGO će preneti ACT projektu iskustva u vezi sa programom podrške u predmetnim oblastima u delu metodologije rada, prenošenja znanja o ključnim izazovima i dobre prakse u radu sa lokalnim samoupravama. - Predstavnici SKGO će učestvovati na zajedničkim radionicama za orijentaciju i usmeravanje eksperata koji će biti angažovani u okviru AKT projekta na poslovima pružanja tehničke podrške lokalnim samoupravama

team

Trag Fondacija

U dvadesetogodišnjem radu sa organizacijama građanskog društva, građanima i građankama, nudeći podršku u vidu znanja i sredstava, podstiču i podržavaju njihovo aktivno uključivanje u poboljšanje života u Srbiji. U okviru ACT projekta: - pružaju podršku organizacijama građanskog društva za vođenje dugoročnih procesa unutrašnjih promena u cilju usvajanja i primene znanja kao svoje redovne organizacione prakse; - sprovode edukaciju, jačanje, umrežavanje i informisanja organizacija građanskog društva u različitim oblastima; - omogućavaju organizacijama građanskog društva da se razvijaju organizaciono, da eksperimentišu i menjaju prakse i uvode značajnije organizacione promene koje će im pomoći da budu uspešnije u svojoj misiji; - podižu nivo kvaliteta rada uspostavljanjem standarda javnog interesa, integriteta, transparentnosti u sprovođenju funkcija i rada; kao i podrške u samoocenjivanju i iskazivanju potreba i spremnosti za učešćem u procesima izgradnje kapaciteta s ciljem preuzimanja odgovornosti za sopstveni rast; - prenose specifične veštine i znanja, pre svega u zagovaranju, koja će služiti za uspešnije sprovođenje planiranih i odobrenih akcija i time postizanje određenih ciljeva; - omogućavanja međusobne razmene i umrežavanja kao osnove dugoročnog učenja i saradnje, kao i primene međunarodnih standarda i dobrih praksi.

team

BOŠ

Beogradska otvorena škola (BOŠ) osnovana je 1993. godine kao neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva čiji je cilj osnaživanje ljudskih resursa, unapređenje javnih politike i jačanje kapaciteta civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na znanju, odgovornosti i javnom interesu. Vizija BOŠ-a je društvo zasnovano na znanju, odgovornosti i javnom interesu. Višedecenijsko iskustvo BOŠ-a u neformalnom obrazovanju civilnog društva i javnog sektora predstavlja ključnu preporuku za saradnju ove organizacije sa ACT projektom. Unapređenje kapaciteta organizacija koje su dobile podršku ACT projekta obavezna je aktivnost svih grant šema u okviru ACT-a. Tim Beogradske otvorene škole zadužen je za implementaciju Programa izgradnje i jačanja kapaciteta u okviru grant šeme Partnerske inicijative. Program je osmišljen u cilju unapređenja partnerskih odnosa između organizacija građanskog društva i jedinica lokalnih samouprava. Kroz Program za izgradnju kapaciteta BOŠ treneri će raditi na unapređenju znanja i veštine grantista u ostvarenju pristupa dostupnim instrumentima i primerima dobre prakse neophodnim za: · uključivanje OGD u procese donošenja odluka i kreiranje javnih politika; · primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou; · unapređenje pružanja javnih usluga i praćenja zadovoljstva korisnika javnih usluga, i · unapređe komunikacije svojih aktivnosti ka građanima.

team

CiviCatalyst

Širom sveta, stotine hiljada neprofitnih organizacija koristi CRM platforme da lakše i efikasnije postignu svoje ciljeve. CiviCatalyst je prva CRM platforma za neprofitne organizacije na srpskom jeziku i u potpunosti je fleksibilna i prilagodljiva. Stoga ovu platformu koristimo u okviru ACT projekta kako bismo našim grantistima olakšali procese apliciranja, komunikacije i izveštavanja, a ujedno predstavljali obrađene podatke na našoj web prezentaciji i društvenim mrežama.

ACT KONZORCIJUM


Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative su stupili u konzorcijum zbog velikog poklapanja u vrednostima koje obe organizacije zastupaju, međusobnog dopunjavanja i zajedničkog razumevanja da partnerstvo počiva na poverenju. Budući da su obe organizacije iz sektora građanskog društva, ciljevi projekta su direktno povezani sa njihovim strateškim opredeljenjima.

helvetas logo

Helvetas Swiss Intercooperation je švajcarska nevladina organizacija koja broji preko 100.000 članova. Ona je aktivna u različitim političkim debatama i u javnom zagovaranju u ime svojih članova, a u saradnji sa drugim švajcarskim organizacijama koje imaju slične vrednosti.

civil logo

Građanske inicijative predvode brojne mreže OGD (uključujući preko 70% lokalnih OGD), koje se bave problemima građanskog društva i zastupaju svoje članice u akcijama javnog zagovaranja. Građanske inicijative su osnovane kako bi pružale usluge drugim organizacijama građanskog društva i danas predstavljaju glavni centar za izgradnju kapaciteta OGD u Srbiji. U protekle 22 godine, Građanske inicijative su uključile preko 5.000 organizacija u akcije koje su doprle do preko pola miliona ljudi.

Konzorcijum je zasnovan na čvrstom partnerstvu u kome se izuzetno poštuju principi jednakosti, transparentnosti, poverenja, međusobnog učenja i izgradnje kapaciteta, kao i jačanje organizacija na lokalnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN