ŠTA RADIMO

soc-diagram

ACT se bavi izazovima građanskog aktivizma u Srbiji tako što:
Organizacijama građanskog društva (OGD)pruža ciljanu podršku za njihov organizacioni razvoj i finansijsku održivost, kao i za jačanje odnosa sa građanima i kapaciteta za umrežavanje. Ovakva podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama.

Formalnim i neformalnim mrežama organizacija pruža odgovarajuću obuku i prilike da se okupe, definišu svoje strategije javnog zagovaranja i sprovedu aktivnosti koje uključuju veliki broj građana. Ovo vodi većem uticaju građana na procese donošenje odluka i javnih politika.

Podržava saradnju između OGD i lokalnih samouprava radi pružanja boljih usluga građanima.
Kroz ove napore, ACT teži da poveća poverenje građana u OGD i lokalne samouprave. Cilj projekta je i jačanje veza između OGD i građana. Svi ovi napori vode ka povećanom učešću građana u procese donošenja odluka i formulisanje javnih politika i u krajnjem ishodu do aktivnog građanskog društva.

RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA

Program obuke i mentorskog programa prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.

TEME:

  • STRATEŠKO PLANIRANJE
  • OSNIVANJE I RAD STRATEŠKIH UPRAVLJAČKIH STRUKTURA
  • UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
  • STRATEGIJE PRIKUPLJANJA SREDSTAVA I DIVERSIFIKACIJA IZVORA FINANSIRANJA
  • DVOSMERNA KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA
  • ORGANIZACIJA ZAJEDNICA I KAMPANJA
grants

Prostori za razmenu

(sastanci, događaji, platforme) za intenzivnu razmenu mišljenja i iskustava, kao i zajedničke akcije OGD različitih ekspertiza i iz različitih delova zemlje. Cilj je da se definišu zajednički interesi organizacija i pokrenu inicijative javnog zagovaranja za dobrobit građana.

grants

Stručna podrška

za odabrana partnerstva između OGD i lokalnih samouprava (LS) kako bi se osnažili njihovi kapaciteti za inovativne pristupe uključivanja građana u procese donošenja odluka, kao i za unapređenje njihovih usluga građanima.

JAČANJE UPORIŠTA U ZAJEDNICI

Prema podacima studije o stanju građanskog sektora u Srbiji, svega 5%-6% populacije (nešto više od 300.000 građana) je uključeno u aktivnosti građanskog sektora.
Mnoge analize građanskog sektora u Srbiji pokazuju da je potencijal za razvoj uporišta u zajednicama veći nego što se očekivalo. Građani su angažovani, ali ne na način na koji građanski sektor to očekuje - angažuju se ukoliko su pitanja konkretna i predstavljena tako da deluju urgentno i da imaju potencijal da budu rešena.
U okviru projekta ACT, jačanje uporišta u zajednici je bazirano na svakodnevnom životu i navikama građana, a podrška je prilagođena njihovim potrebama i očekivanjima. Pristup projekta je baziran na metodologiji Piramide angažovanosti, čija polazna tačka su „posmatrači“, odnosno većina građana koja je svesna problema, ali se ne uključuje u njihovo rešavanje.

soc-diagram

Kako bi uključili veći broj građana u svoje aktivnosti,, OGD treba da izgrade strategiju za napredovanje građana ka vrhu piramide, transformišući posmatrače u aktivne građane.
Ova metodologija pruža okvir za okupljanje građana oko konrektnog problema kako bi ga zajedno rešavali. Da bi stvorili ovakva uporišta, OGD i neformalne grupe treba da se organizuju unutar zajednica koje imaju razvijen osećaj pripadnosti. Ova metodologija se oslanja na metode obuka i razvoja pojedinačnih veština ljudi kako bi organizovali druge. Pristup jačanja uporišta u zajednicama ugrađen je kao ključni element u naše grant šeme i strategije razvoja kapaciteta.

Dodeljeni grantovi aktivnom građanskom društvu

Pogledaj rezultate projekta

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN