Od grasruta do profesionalne organizacije

Smederevski Pro.Tok 21 je mlada organizacija u usponu, sa velikim planovima i dobrom energijom. AKT institucionalni grant je, po rečima Nataše Rašković, do sada najveća i najznačajnija donatorska podrška koja je u prethodnih godinu i po dana pomogla organizaciji da se profiliše, pozicionira u zajednici i da strateški koncipira plan razvoja u narednom periodu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.