Niške vesti javljaju da je u Nišu održan forum o javnim raspravama

Media i reform centar Niš je u okviru projekta „Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana“, orgaNizovao je graski forum na kojem se raspravljalo o potrebi veće informisanosti i edukacije građana o svim raspoloživim načinima i mehanizmima njihovog uključivanja u izradu javnih poltika i procese donošenja odluka. U radu foruma učestvovali su Danijel Dašić, direktor Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Marija Peternel iz udruženja Zeleni zid i Nebojša Rančić iz Media i reform centra Niš.

Potrebno uspostaviti jasne mehanizme za participaciju građana u procesu donošenja odluka, zaključak Gradskog foruma

Fotgrafija: Media i reform centar Niš

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.