Poseta grantistima u Boru i Knjaževcu

U gradskoj kući u Boru, u sredu održan je sastanak povodom završenog projekta “Zajedno za Bor bez dima”, tom prilikom su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne samouprave, SDC-a i AKT projekta.

„U okviru projekta Zajedno za Bor bez dima koji je sproveden u Boru građani se redovno informišu o kvalitetu vazduha i edukuju o načinima zaštite u određenim situacijama. Takođe izrađene su i preporuke za plan kvaliteta vazduha koji je u procesu izrade i čije usvajanje se očekuje u narednom periodu”, rekla je Biljana Đusić Radmilović iz Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Cilj ovog projekta, kaže Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača, koordinator projekta, bio je jačanje saradnje između lokalne samouprave i svih subjekata koji se bave zaštitom životne sredine kako bi se javnost uključila u procese donošenja odluka, bila informisana i kako bi se podigla ekološka svest. „Dalje aktivnosti usmerene su na proširenje delatnosti radnog tela za praćenje kvaliteta vazduha koji će se baviti i praćenjem kvaliteta voda, upravljanjem otpada i zaštitom očuvanih prirodnih vrednosti na teritoriji grada Bora. Celom ovom projektu su izuzetan doprinos dali lokalna samouprava, kao i organizacije „Alternativa Bor” i „Dom omladine Bor”, ističe Marjanović.

Projekat ima zaista važne rezultate među kojima je važno istaći to da je monitoring tim u okviru kojeg su vršene sve analize i procene kvaliteta vazduha prerastao u stalno radno telo koje je usvojilo Gradsko veće grada Bora. Grad Bor je prepoznao potrebu i izdvojio budžetska sredstva za razvoj lokalne mreže mernih stanica i svih akcionih planova”, istakao je član Gradskog veća grada Bora Srećko Zdravković.

Narednog dana u Knjaževcu, predstavnici SDC-a i AKT-a posetili su Centar lokalne demokratije LDA Knjaževac koji je u okviru podržanog projekta zagovarao za otvaranje Omladinskog centra u Knaževcu kod lokalnih donosioca odluka. Tom prilikom, posetili smo dve lokacije na kojima će u narednom periodu Centar biti otvoren.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.