Poseta Žuko-u (Ženskom udruženju kolubarskog okruga)

Prošle nedelje, predstavnice SDC-a Biljana Đušić Radmilović, Suzana Krstevski i Helvetasa Maša Babić posetile su organizaciju Žuko iz Lazarevca, korisnika institucionalnog granta u okviru AKT projekta.

Tokom posete, ŽUKO je prezentovao postignuti napredak u oblasti izgradnje unutrašnjih kapaciteta udruženja kroz razvijanje strateških dokumenata i saradnju sa mentorom na programu, kao i razvoj udruženja kroz druge projekte.

Ovo udruženje postoji sedam godina i za to vreme pomogli su da se čuje ženski glas i da se poboljša položaj žena u Kolubarskom okrugu. Fokusirali su se na tri strateška cilja:

Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi,
Poboljšanje političke participacije žena na lokalnom nivou,
Uticanje na donošenje mehanizama za rodnu ravnopravnost
Kampanja “Koliki je moj deo”, posvećena pravu nasleđivanja ženskih članica porodice odnosno čestog odricanja u korist muških članova dobila je nacionalni karakter i veliku popularnost. Osim toga, “Ženska pijaca” pokrenut kao servis za žene koje se bave poljoprivredom razvio se u polatformu sa nekoliko hiljada korisnika preko koje se kupuju domaći proizvodi. Intenzivno pružanje socijalnih usluga ženama u ruralnom području, samo su neke od intenzivnih aktivnosti ove organizacije.

ŽUKO je od 2020. godine jedan od grantista AKT programa i kroz institucionalno grantiranje podržan je rad ove organizacije i osnaživanje iste. Kako su nam rekli, u momentu kada je ŽUKO dobio institucionalnu podršku AKT-a, organizacija je imala dvoje zaposlenih po osnovu ugovora o delu. Podrška AKT-a je omogućila nesmetan rad organizacije koja sada, dve godine od početka podrške, ima petoro zaposlenih ugovorom o radu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.