Povećanje procenta zastupljenosti žena u savetima mesnih zajednica grada Pirota

Projekat „Da se žene pitaju “ koji realizuje organizacija Žene juga uz podršku Švajcarske vlade kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“, ostvario je značajan rezultat kroz promenu zastupljenosti žena u savetima mesnih zajednica koji je promenjen sa prethodnih 2,83% na 30%.

Promenu Žene juga ostvarile su kroz zagovarački projekat i izmenu člana 20. Zakona u kome sada stoji: “Obavezna zastupljenost 30% žena u savetima mesnih zajednica. Inicijativa za izmenu člana 20 je prihvaćena i usvojena na sednici Skupštine grada Pirota.”

Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada Pirota i predsednica saveta za rodnu ravnopravnost rekla je danas da je jako važno da civilni sektor sarađuje sa lokalnom samoupravom što je organizacija Žene juga kroz inicijativu za izmenu zakona o zastupljenosti žena i dokazala.

Melina Papageorgiu, prvi sekretar Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, rekla je da uspostavljanje ovakvog mehanizma za rodnu ravnopravnost u mesnim zajednicama u Pirotu može da se prenese i na druge opštine širom Srbije kroz podršku civilnog sektora da se ova promene sprovede.

Snežana Mišić Mihajlović, tim liderka AKT projekta istakla je važnost podrške Švajcarske Vlade u naporima da ojača demokratski potencijal u Srbiji i dodala da podržane organizacije u Pirotu imaju odlične inicijative koji se najbolje ostvaruje kroz međusektorsku saradnju sa državnom upravom i privatnim sektorom.

Marija Penčić, predsednica UO organizacije Žene juga rekla je da se promena ne bi desila bez podrške AKT projekta i Švajcarske Vlade, podrške predsednice Skupštine kao i mreže sestrinskih organizacija koje su kroz aktivnosti na projektu „Da se žene pitaju“ osnažile žene u ruralnim sredinama i objasnile im da kao što imaju snagu i umeće da vode domaćinsta, onda imaju dovoljno snage da učestvuju u političkim procesima na nivou zajednice i ostvaruju promene.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.