Poziv za iskazivanje interesovanja za poziciju terenskog evaluatora

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“ traži 5 kandidata/kandidatkinja sa iskustvom u sektoru građanskog društva za poziciju terenskih evaluatora koji bi bili angažovani u svojstvu lokalnih savetnika/ca AKT tima.

Obaveze terenskih evaluatora/ki

Terenski evaluatori/ke će biti odgovorni za realizaciju terenskih poseta u cilju sprovođenja temeljne procene organizacionih i programskih kapaciteta organizacija koje su ušle u uži izbor u procesu selekcije za program podrške.

Terenski evaluatori/ke će biti odgovorni za organizovanje i vođenje intervjua sa predstavnicima OGD i davanje preporuka za njihovo dalje učešće u procesu selekcije. Procenu kapaciteta inicijalno odabranih OGD će zajedno vršiti odabrani evaluatori/ke i članovi/ce tima AKT projekta (predstavnici Helvetas Swiss Intercooperation i Građanskih inicijativa). Od terenskih evaluatora/ki očekuje se da fizički posete inicijalno odabrane OGD kako bi se stekla sveobuhvatna i objektivna slika o potencijalnim partnerskim OGD, a u svrhu procene njihovih kapaciteta i potencijala za sprovođenje celokupnog programa. Obaveza terenskih evaluatora/ki je da budu na raspolaganju za ovaj proces u periodu februar-maj 2024. godine, a očekivanja su je da jedan terenski evaluator/ka sprovede terensku evaluaciju 8-10 OGD koje su prošle u uži izbor.

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati/kinje treba da poseduju višegodišnje iskustvo u radu sa i/ili u OGD i poznaju različite oblasti i trendove u sektoru građanskog društva.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Sveobuhvatno poznavanje sektora građanskog društva u Republici Srbiji;
 • Najmanje 10 godina iskustva u radu sa ili u nekoj OGD u Republici Srbiji;
 • Prethodno iskustvo u realizaciji zadataka u vezi sa organizacionim razvojem (programi razvoja kapaciteta); evaluacijom OGD; selekcijom projekata/ocenjivanju predloga projekata OGD, evaluacijom projekata OGD, praćenjem (monitoringom) projekata OGD;
 • Dobro poznavanje lokalnog i regionalnog konteksta i lokalnih specifičnosti u kojima deluju OGD.
 • Iskustvo angažovanja na sličnim poslovima kroz ugovore o pružanju usluga sa domaćim i/ili međunarodnim donatorskim organizacijama smatraće se prednošću;

Sposobnosti:

 • Izražena sposobnost procene kvaliteta usluga i ljudi;
 • Izražena sposobnost procene značaja i kvaliteta organizacionih kapaciteta;
 • Dobro razumevanje specifičnog konteksta i karakteristika rada malih, grassroot i organizacija koje deluju na lokalnom nivou;
 • Odlične veštine pisanja i izveštavanja (na srpskom i na engleskom jeziku);
 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;
 • Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;
 • Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno.

Ključne odgovornosti

 • Pruža savete/komentare/povratne informacije u vezi sa formatima/upitnicima za finalnu procenu koji će se koristiti na intervjuima sa OGD koje su ušle u uži izbor;
 • Pohađa uvodnu obuku/trening sa timom AKT projekta za sprovođenje evaluacije u toku februara 2024. godine;
 • Sprovodi terensku evaluaciju na osnovu unapred definisanih formata, vodeći intervjue, diskusije i sastanke sa OGD koje su ušle u uži izbor tokom marta i aprila 2024. godine
 • Učestvuje na sastanku nakon sprovedenih terenskih poseta organizacijama tokom aprila 2024. godine;
 • Verifikuje informacije dobijene od OGD koje su ušle u uži izbor putem telefonskih poziva, poseta zajednici i/ili sastanaka sa lokalnim vlastima (ako je neophodno);
 • Prikuplja i sistematizuje informacije sakupljene tokom intervjua, diskusija, naknadnih sastanaka i iz drugih izvora informacija;
 • Kreira izveštaj na osnovu prikupljenih informacija koji uključuje preporuke za OGD za dalju selekciju u okviru AKT-2 programa podrške;
 • Priprema obrazloženje o (ne)izboru OGD za učešće u AKT-2 programu podrške;
 • Poštuje standarde AKT projekta u izvršavanju i realizaciji zadataka i sa OGD postupa sa poštovanjem i dostojanstvom;
 • Poštuje načela privatnosti za sve prikupljene informacije i nalaze.

Kako se prijaviti?

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju, molimo vas da popunite prijavni formular i priložite svoju radnu biografiju (CV u traženom Europass formatu) na srpskom jeziku preko sledećeg linka https://act.civicatalyst.org/poziv_evaluator_ka Proverite da li vaš CV jasno pokazuje na koji način vaše kvalifikacije i iskustvo ispunjavaju zahteve za ovu poziciju definisane u Kriterijumima za izbor.

 

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 05.02.2024. godine do 16 časova a prijave pristigle nakon ovog datuma neće biti uzeti u razmatranje.

U ovoj fazi, ne postoji potreba za podnošenjem propratne dokumentacije koja se odnosi na kriterijume za izbor navedene iznad. Skrećemo vam pažnju da se u kasnijoj fazi od kandidata/kinja može zahtevati da dostave dokaze kojima se potvrđuju navedene kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo navedeni u radnoj biografiji (CV).

AKT tim zadržava pravo da kontaktira osobe navedene kao reference u prijavnom formularu.

AKT tim će sastaviti listu kandidata/kinja koji ispunjavanju kriterijume za izbor. U slučajevima kada odabrani kandidat/kinja treba da izvrši određeni zadatak, AKT tim će zadatke dodeljivati odabranim kandidatima na osnovu neophodnih veština, iskustva i znanja i u skladu sa načelima nediskriminacije, jednakog tretmana i odsustva sukoba interesa.

Napomena: U slučaju da su odabrani kandidati/kinje na bilo koji posredan ili neposredan način članovi, radno angažovani ili deo upravljačkih struktura OGD koja je podnela prijavu za AKT-2 program podrške, takvi kandidati/kinje neće biti angažovani u svojstvu terenskih evaluatora za organizacije sa kojima su na bilo koji od navedenih načina povezani.

Samo kandidati/kinje koji su ušli u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Napomena: Državni službenici i drugi uposlenici državne uprave u Republici Srbiji ne mogu se prijaviti za ovu poziciju.

Preuzmite poziv

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.