Skoro polovina mreža (44%) je navela da su im kapaciteti za javno zagovaranje zadovoljavajući, trećina (31%) da su dobri, dok svega 20% mreža smatra da poseduje odlične kapacitete. Međutim, u manjim organizacijama (članicama mreže) i sredinama tih kapaciteta nema.

 

Mreže se u većem procentu suočavaju sa poteškoćama u saradnji sa organima i institucijama lokalne samouprave – više od polovine mreža (56%) tvrdi da su nailazile na poteškoće u saradnji. Na prvom mestu mreže navode nezainteresovanost i zatvorenost institucija, a potom neprepozavanje uloge OGD i njihovih kapaciteta da doprinesu unapređenju stanja, nepoverenje prema OGD, kao i nedovoljno razvijene kapacitete donosilaca odluka i službenika.

 

U lokalnim sredinama postoji znatan potencijal da se u zagovaračke aktivnosti mreža uključi veći broj građana. Građani su aktivniji na lokalnom nivou – 11% je učestvovalo  u nekoj aktivnosti vezanoj za donošenje odluka na lokalnom nivou, naspram svega 4% građana koji su učestvovali u sličnim procesima na nacionalnom nivou. S druge strane, svega 10% ukupnog broja OGD u Srbiji su članice neke mreže koja deluje na lokalnom nivou, naspram 20% organizacija koje su članice mreža koje deluju na nacionalnom nivou.