Projekat u okviru grant šeme PArtnerske inicijative koji će zajedno sa gradom Sremska Mitrvovica sprovoditi udruženje Regionalne Inicijative Srema. Cilj projekta je veće učešće organizacija civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka i lokalnih javnih politika u oblasti zaštite životne sredine.