SDC, Helvetas i Građanske incijative na Danima AKT zajednice

Konferenciju Dani AKT zajednice otvorili su Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Republici Srbiji, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i Jens Engeli, međunarodni lider AKT projekta i regionalni direktor Helvetasa za Jugoistočnu Evropu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.