ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

дана
сати
минута
секунди

Грантови за партнерске иницијативе


deadlineРОК ЗА ПРИЈАВУ: 28.05.2021.

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ” ) отворио је позив за развој партнерстава организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалних самоуправа (ЈЛС) у креирању заједничких иницијатива које ће донети иновативне механизме и алате за учешће грађана у процесу доношења одлука и пружању услуга грађанима на локалном нивоу, као и мониторингу рада локалних органа власти.У сврху овог позива, партнерство је дефинисано као начин рада и сарадње јавних власти и грађанског друштва у процесима утврђивања потреба грађана, креирању развојних докумената, креирању и спровођењу јавних политика и пројеката, одлучивању, али и у пружању различитих услуга грађанима и мониторинга самог начина рада.

Партнерства ОГД и ЈЛС имају за циљ спровођење и промоцију реформи у локалној самоуправи које унапређују учешће грађана у процесима доношења одлука, транспарентност, одговорност и инклузивност органа локалних власти. ОГД и ЈЛС се могу одлучити да покрену нове иницијативе, или пак да унапреде постојеће, текуће које се већ спроводе.

Кроз овај Позив ће се јачати партнерство између ОГД и ЈЛС кроз обавезно дефинисање и усвајање недостајућег прописа, као и покретање, развој и спровођење заједничких иницијатива које ће креирати иновативне механизме и алате за:
• веће учешће грађана у процесима доношења одлука;
• бољи мониторинг над радом органа локалних власти;
• унапређење пружања јавних услуга.

Предлози пројеката усмерени ка ВЕЋЕМ УЧЕШЋУ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСИМА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА треба да имају за циљ обавезно дефинисање и усвајање недостајућег прописа у овој области и тиме допринесу минимално једном од наведених резултата:

осигурају учешће грађана у процесу доношења одлука о мерама, програмима и политикама на локалном нивоу у најранијим фазама – нпр. део буџета, локални план развоја, локални план за борбу против корупције, локални акциони план за родну равноправност, локалне стратегије и програми за финансирање социјалне заштите, животна средина, запошљавање, млади итд;
промовишу промене у пракси рада локалне самоуправе са грађанима кроз подстицање дијалога, сарадње и изградње поверења између локалних самоуправа, цивилног друштва и грађана у процесу креирања јавних политика од најранијих фаза – представљање нових инструмената и алата за укључивање грађана, ОГД и заинтересоване јавности и укључивање у консултације о нацртима јавних политика;
подрже креативне и иновативне платформе које подстичу сарадњу између различитих актера на локалном нивоу у процесима доношења одлука.
Предлози пројеката усмерени ка БОЉЕМ МОНИТОРИНГУ НАД РАДОМ ОРГАНА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ треба да имају за циљ обавезно дефинисање и усвајање недостајућег прописа у овој области и тиме допринесу минимално једном од наведених резултата:

осигурају већу транспарентност, отвореност и одговорност јавне управе кроз мониторинг рада органа локалне власти – нпр. у области фискалне транспарентности – креирање платформе, апликације за праћење трошења локалног буџета, као што је буџетски портал, који омогућава визуализацију података те једноставан и сликовит начин приказа свих буџетских ставки, на начин да грађанима који нису нужно стручњаци за финансије буде јасно где иде њихов новац као пореских обвезника;
прате спровођење локалних развојних стратегија и акционих планова и информишу грађане о оствареном напретку – нпр. учешће представника организација грађанског друштва и грађана у локалним форумима, одборима, телима где је то законски предвиђено;
осигурају проактивно објављивање информација којима ЈЛС располажу – коришћење механизама за јачање права на информисаност и отворен приступ информацијама којима управа располаже у боби против корупције нпр. праћење јавних набавки;
промовишу и иницирају спровођење надзорних механизама у оквиру локалних парламената нпр. организовање јавних слушања на одређене теме од интереса за локалну заједницу, успостављање и коришћење института „празне столице“ запредставнике грађана/организација грађанског друштва на седницама локалног парламента.
Предлози пројеката усмерени ка УНАПРЕЂЕЊУ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА треба да имају за циљ обавезно дефинисање и усвајање недостајућег прописа у овој области и тиме допринесу минимално једном од наведених резултата:

обезбеде ефикасније и боље услуге грађанима – увођење платформи за пријаву комуналних и других проблема грађана које срећу у свакодневном животу, а тичу се нпр. неиздавања фискалних рачуна, паркирања, оштећења на путевима, одлагања отпада и сл;
унапреде процес пружања услуга грађанима од стране локалне самоуправе, а у складу са законским надлежностима – нпр. подржавањем ЈЛС да стекну бољи увид у њихова достигнућа путем прикупљања мишљења грађана и идентификовања могућности за надоградњу и унапређење истих (различите врсте начина, инструмената и алата за испитивање задовољстава грађана у вези са различитим сегментима рада органа локалне самоуправе);
унапреде спровођење локалних развојних стратегија и акционих планова кроз релевантне активности које је могуће спровести у партнерству – нпр. информисање грађана о предвиђеним активностима, различите врсте информативних и промотивних кампања, помоћ око укључивања маргинализованих група, јачање капацитета и сл;
подрже примену услуга бесплатне правне помоћи путем – на пример, успостављања Саветодавне службе за грађане у оквиру локалних самоуправа, а у сарадњи са ОГД која пружа бесплатну правну помоћ;
на основу отворених података које су објавиле локалне самоуправе, подрже употребу отворених података за планирање и развој и пружање нових услуга и сервиса за грађане – нпр. градски саобраћај;
омогуће бољу доступност јавних услуга за маргинализоване групе укључујући услуге здравства, образовања и социјалне заштите – нпр. креирање мапа приступачности и сл.
Предлози пројеката треба да понуде креативна решења која ће омогућити ефикасније спровођење новина из Закона о локалној самоуправи које се односе на учешће грађана у креирању и доношењу одлука на локалном нивоу. Посебно се охрабрује подношење предлога пројеката који уводе родно осетљиве приступе, алате и услуге, као и оне који се тичу питања осетљивих и маргинализованих група, што ће бити и додатно вредновано.

Кроз овај Позив биће подржано до 16 најбољих предлога пројеката.

Спровођење активности у оквиру пројеката трајаће 12 (дванаест) месеци.

Територијални фокус су општине у области Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије, док је план АЦТ пројекта да подржи максимум 20% партнерстава ОГД и ЈЛС које делују на подручју територије Града Београда и Војводине.

Рок за подношење предлога пројеката је до 28. маја 2021. године.

Основне информације овог позива:
• Циљна група: организације грађанског друштва и јединице локалне самоуправе
• Износ по предлогу пројекта: до 1.400.000,00 РСД
• Трајање појединачних уговора: 12 месеци
• Оквирни, предвиђени број подржаних партнерстава ОГД и ЈЛС: до 16
• Географска покривеност позивом: Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија, Београд и Војводина

Детаљне информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројеката за партнерске иницијативе, које се налазе у приложеном пакету докумената.

Кликом на линк „Преузмите документацију“ можете преузети следећа документа:

Смернице за подношење предлога пројеката – Грантови за партнерске иницијативе;
Анекс А – Пријавни формулар (Преглед пријавног формулара у пдф-у);
Анекс Б – Буџет предлога пројекта (у РСД);
Анекс Ц – Изјава о партнерству;
Анекс Д – Техничка подршка за ЈЛС;
Упутство за попуњавање пријавмог формулара

Преузмите документацијуПРИЈАВИТЕ СЕ