ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

дана
сати
минута
секунди

Јавно заговарање на локалном нивоу 2021


deadlineРОК ЗА ПРИЈАВУ: 15.12.2021.

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АCT објављује нови, други по реду Позив за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу. Циљ новог позива је даље оснаживање грађанског друштва у Републици Србији да ефикасније и активније учествује у процесу доношења одлука и креирања политика на локалном ниову кроз заговарачке активности,  уз укључивање грађана у све фазе процеса заговарања.

Kључни правци деловања који ће бити подржани су: укључивање и мобилизација грађана, праћење спровођења закона и политика, родна равноправност и повезане теме, социјална инклузија и рањиве групе, децентрализација, људска и грађанска права, заштита животне средине и добро управљање.

У оквиру овог позива биће подржано максимално 15 организација грађанског друштва у спровођењу својих заговарачких иницијатива, при чему је планирано да најмање 50% буду организације које делују ван подручја територије Града Београда.

У пакету документације можете пронаћи следеће документе:

  1. Смернице за подносиоце предлога пројеката
  2. Програм изградње и развоја заговарачких капацитета за подржане подносиоце предлога
  3. Предлог буџета
  4. Преглед пријавног формулара

1. Наша организација је подржана од стране АЦТ у оквиру мреже организација. Да ли ми на овом конкурсу можемо да аплицирамо као појединачна организација?

Организација грађанског друштва која је већ подржана кроз друге Позиве у оквиру АЦТ пројекта (Позив за институционалну подршку, први Позив за јавно заговарање на локалном нивоу, Позив за јачање локалних заједница, Позив за подршку мрежама, Позив за ургентну подршку, Позив за партнерске иницијативе ОГД и ЈЛС) може да поднесе предлог пројекта у оквиру овог Позива.

ОГД може највише два пута бити подржана у оквиру АЦТ пројекта, али не сме доћи до преклапања активности и ресурса.

2. Да ли ОЦД које нису имале реализоване међународне Пројекте не могу да учествују на овом конкурсу?

Организације које нису имале искуство у спровођењу међународних пројеката могу да поднесу своје предлоге пројеката у оквиру овог Позива али само уколико пре тога испуњавају следеће критеријуме:

• регистроване у складу са Законом о удружењима или Законом о фондацијама и задужбинама, најмање годину дана пре објављивања позива са седиштем у Србији;
• имају у три последње доступне фискалне године просечни годишњи промет мањи од 100.000,00 ЕУР,
• баштине и укључују начела/вредности демократичности, људских права, транспарентности, инклузије, родне равноправности, ненасиља, отворености и приступачности;
• чији принципи рада укључују непосредан рад са и укључивање грађана, стратешко планирање, засновани су на људским правима, мотивацији и посвећености руководства развоју на локалном нивоу, усмерени су на резултате и одрживост.

Такође, у оквиру критеријума за оцену предлога пројеката бр. 4. Изводљивост предлога пројекта оцењиваће се да ли подносилац предлога пројекта поседује капацитете и потенцијал за реализацију предложених активности. Подносилац предлога пројекта ће управо на основу информација у Делу 1.1. пријавног формулара имати прилику да представи своје претходно организационо искуство које постају основа за оцењивање у оквиру претходно наведеног критеријума.

3. Није ми јасно ово за један извор и суфинансирање.

Финансијски допринос је могућ али није обавезан нити ће аутоматски представљати бољу оцену у процесу одабира конкретног предлога пројекта.

ОГД подносиоци предлога пројеката могу да суфинансирају предлоге пројеката у износу до 50% од максималног износа тражених средстава.

На пример, уколико је укупан износ тражених средстава од АЦТ-а 1.700.000 РСД, ОГД може највише суфинансирати своју иницијативу са 850.000 РСД.

Приликом попуњавања обрасца буџета предлога пројекта, ОГД подносиоци предлога пројеката су у обавези да назначе за сваку појединачну буџетску ставку извор финансирања тј. да ли ће конкретан трошак бити финансиран АЦТ средствима, сопственим средствима или средствима неког другог донатора.

Молимо све ОГД да обрате пажњу на последњу колону „Финансирано од стране АЦТ пројекта/Партнера“ и припадајући падајући мени на страници (схеет) „Предлог буџета“ у самом обрасцу буџета предлога пројекта.

4. Да ли трошкови ангажовања стручних сарадника – спадају у трошкове лјудских ресурса? Да ли може да се ангажује правно лице као експерт, нпр. локални медиј као ПР?

Људски ресурси укључују следеће трошкове:

• плате као и
• хонораре особља ангажованог на пројекту као и спољних сарадника.
Ангажовање правног лица у оквиру буџетске целине 1. Људски ресурси није дозвољено.

5. На који начин ћемо доказивати суфинансирања?

Суфинансирање се не доказује унапред тј. приликом подношење предлога пројекта

6. Kада се планира почетак реализације пројекта?

Почетак реализације свих пројеката у трајању од 12 месеци је предвиђен за 1. март 2022. године.

7. Да ког датума се могу постављати питања?

За сва питања која се тичу самог Пријавног формулара и Смерница и недоумица око појединачних питања, молимо Вас да контактирате АЦТ тим на инфо@ацт.орг.рс најкасније до среде, 8. децембра 2021. године са назнаком „Позив за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу”.

АЦТ тим није обавезан да пружи додатна појашњена за питања послата након овог рока.

8. Шта су обавезе око активности око обавезног подизања капацитета? Kолико времена треба одвојити у оквиру те активности?

Молимо Вас да прочитате Анекс Б који је доступан на следећем линку где се налазе детаљније информације о самом програму изградње и јачање капацитета:

АЦТ – Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ.

9. Молим да се објасни поступак ослобађања од плаћања ПДВ.

Поступак ослобађања ПДВ-а се заснива на следећим оквирним принципима:

• Ослобађање се врши на платформи Е-порези,
• За приступ платформи је потребан квалификовани електронски сертификат,
• Неопходно је овластити особу за подношење пореских пријава преко ПЕП обрасца,
• Неопходно је унети податке о овлашћеној особи,
• Од добављача/пружаоца услуга је потребно обезбедити предрачун приликом подношења захтева.
За подржане ОГД, АЦТ тим ће након потписивања уговора одржати имплементациону радионицу током које ће поступци извештавања (наративног и финансијског) као и ослобађање од ПДВ-а бити детаљније објашњени.

10. Да ли у оквиру буџета за видљивост можемо да ангажујемо експерта (физичко лице) који би се бавио искључиво кампањом и креирањем садржаја?

Не постоје званичне препреке за ангажовање физичког лица које би се бавило кампањом и креирањем садржаја.

Молимо Вас да такође водите рачуна о томе да хонорари особља ангажованог на пројекту као и спољних сарадника се буџетирају у оквиру буџетске целине 1. Људски ресурси.

11. Да ли заговарачка иницијатива мора бити усмерена ка институцији (нпр. скупштина града или центар за социјални рад) или она може бити усмерена на нпр. послодавце?

Јавно заговарање у оквиру овог Позива се дефинише као организовано деловање ОГД усмерено ка постизању позитивних друштвених и политичких промена, кроз остваривање утицаја на доносиоце одлука и јавност. Kрајњи циљ сваке иницијативе јавног заговарања јесте конкретна и јасно дефинисана промена јавне политике или постојеће праксе јавних институција односно доносилаца одлука.

Ову промену би требало схватити у најширем смислу; тако да она може обухватити усвајање нове, али и промену, унапређење или адекватнију имплементацију постојеће јавне политике, на локалном нивоу.

12. Да ли се финансирање плате из једног извора мисли на само овај пројекат или особа која прима плату не може да ради ни на једном другом пројекту или сличном пројекту? Да ли то значи да особа мора да буде 100 времена ангажована само на овом пројекту?

Проценат ангажованости особа није унапред дефинисан већ је на подносиоцима предлога пројеката да на најбољи начин и у складу са заговарачким активностима предвиде неопходно време ангажовања чланова пројектног тима.

Приликом буџетирања и планирања, битно је да проценат ангажованог времена у оквиру АЦТ пројекта искључиво буде финансиран из једног извора тј. само од стране АЦТ-а, или само из сопствених средстава или само од неког другог донатора. На пример, није дозвољено да ангажовање особе за 40% радног времена у оквиру заговарачке иницијативе подржане кроз АЦТ буде финансирано од АЦТ-а и из сопствених средстава.

Не морају особе да буду 100% времена ангажоване на овом пројекту.

13. Да ли можете мало више да кажете нешто о извештавању пројекта, нарочито финансијском?

Финансијско извештавање, као и наративно, се одвија на кварталном нивоу.
За финансијско извештавање, подржане ОГД ће бити у обавези да доставе сву документацију која је прописана законима у Републици Србији.

За подржане ОГД, АЦТ тим ће након потписивања уговора одржати имплементациону радионицу током које ће поступци извештавања (наративног и финансијског) као и ослобађања од ПДВ-а бити детаљније објашњени.

14. Kолико ће се гледати искуство у заговарачким пројектима? Наиме, ми имамо специфицну ситуацију, Фондација X има знатно заговарачко искуство, али она иако још формално постоји, престаје са радом, док људи који су радили и раде још увек у Фондацији прелазе да раде у X, организацију која постоји 10 година, али нема заговарачко искуство. Да ли је могуће неки споразум да прилозимо којим би се представила спона између ове две организације?

Претходно организационо искуство је део критеријума 4. Изводљивост предлога пројекта.
Тачније, оцењиваће се да ли подносилац предлога пројекта поседује капацитете и потенцијал за реализацију предложених активности које ће подносилац ОГД представити у Делу 1.1. пријавног формулара.

Споразум није потребно достављати.

15. Да ли чланови пројектног тима могу бити ангажовани по уговором о делу са тромесечним терминима исплате?

Званична препрека не постоји али Вас молимо да узмете у обзир да је неопходно попунити у оквиру буџета страницу (схеет) „Образложење буџета“ где ћете појаснити сваку буџетску ставку као и оправданост појединачне буџетске ставке. Наравно, битно је да постоји веза између буџета предлога пројекта и предложених пројектних активности.

16. У прилогу мејла шаљем Вам опис пројекта X – првог соларног културног центра у Европи, који градимо у Београду, са визијом да подигнемо свест насих суграђана о значају очувања животне средине.

Молимо Вас да имате на уму да је Позив отворен за ОГД који испуњавају следеће критеријуме:

• регистроване у складу са Законом о удружењима или Законом о фондацијама и задужбинама, најмање годину дана пре објављивања позива са седиштем у Србији;
• има јасну и доказану евиденцију о учешћу на претходним пројектима који укључују и друге међународне донаторе и организације;
• ОГД које су у три последње доступне фискалне године имале просечни годишњи промет мањи од 100.000,00 ЕУР,
• баштини и укључује начела/вредности демократичности, људских права, транспарентности, инклузије, родне равноправности, ненасиља, отворености и приступачности;
• ОГД чији принципи рада укључују непосредан рад са и укључивање грађана, стратешко планирање, засновани су на људским правима, мотивацији и посвећености руководства развоју на локалном нивоу, усмерени су на резултате и одрживост.

Такође, молимо Вас да обратите пажњу на следеће искључујуће критеријуме:

• Лица која нису регистрована у складу са горенаведеним Законима,
• ОГД које су у 3 последње доступне фискалне године имале просечни годишњи промет већи од 100.000,00 ЕУР,
• ОГД које нису измириле своје законске обавезе по основи јавних давања односно плаћања пореза и доприноса,
• Религијске ОГД,
• ОГД које су посредно учествовале или планирају да учествују на изборима у Републици Србији,
• ОГД које су већ два пута финансијски подржане у оквиру АЦТ пројекта у оквиру било ког објављеног позива у претходном периоду,
• ОГД активне у области културе, разоноде и забаве,
• Представништво стране (међународне, регионалне) партнерске ОГД регистровано у Србији.

17. Да ли је дозвољено кампању јавног заговарања усмерити ка институцијама у више од 1 локалне самоуправе када су у питању ОГД које делују нпр. у једном округу? Kонкретно ми смо X и делујемо на територији Златиборског округа, па бисмо да кампању усмеримо ка више локалних самоуправа, али на исту тему – да израдимо предлоге програма коришћења наменских буџетских средстава у више општина?

Званичне препреке не постоје да се заговарачка иницијатива усмери ка више локалних самоуправа. Такође, предлажемо да приликом конципирања своје заговарачке иницијативе имате на уму изводљивост заговарачке иницијативе што ће бити оцењивано у критеријуму бр. 4 у оквиру табеле која је представљена на 12. страници Смерница за подносиоце предлоге пројеката.

18. Трошкове људских ресурса (не више од 40% од укупног износа буџета?): Да ли се ови проценти рачунају на укупан износ буџета или само на средства која се траже од АЦТ?

Проценат се управо односи на оно што је и написано – од укупног буџета.

19. Да ли ангажовање стручних сарадника/експерата се убраја у проценте дозвољене за људске ресурсе?

Људски ресурси укључују следеће трошкове:

• плате као и
хонораре особља ангажованог на пројекту као и спољних сарадника.

20. Трошкове активности усмерених на подизање видљивости пројекта и подизање свести грађана о конкретној заговарачкој теми (не више од 30% од укупног износа буџета пројекта?) – да ли изнајмљивање студијске опреме за реализацију пројекта за подизање видљивости подлеже проценту од 30% од укупног износа буџета или само на средства која се траже од АЦТ?

Приликом попуњавања обрасца буџета неопходно је попунити сва три дела, односно све три еxцел стране у документу. Једна од наведених страна је и „Образложење“ на којој подносиоци предлога пројекта појашњавању неопходност и оправданост конкретне буџетске ставке.

С тим у вези, сваки трошак који је квалификован и доведен у вези са активностима које се тичу подизања видљивости и свести грађана о некој теми урачунава се у 30% укупног износа буџета колико је максимално дозвољено за ове трошкове.

21. Раније смо морали да рачуне носимо у Пореску управу у Београд, да ли се сада нешто мења, јер треба да планирамо и путне трошкове за одлазак у Београд.

Поступак ослобађања ПДВ-а се заснива на следећим оквирним принципима:

Ослобађање се врши на платформи Е-порези и није потребан долазак у Београд у Пореску управу,
• За приступ платформи је потребан квалификовани електронски сертификат,
• Неопходно је овластити особу за подношење пореских пријава преко ПЕП обрасца,
• Неопходно је унети податке о овлашћеној особи,
• Од добављача/пружаоца услуга је потребно обезбедити предрачун приликом подношења захтева.
За подржане ОГД, АЦТ тим ће након потписивања уговора одржати имплементациону радионицу током које ће поступци извештавања (наративног и финансијског) као и ослобађање од ПДВ-а бити детаљније објашњени.

22.Молимо вас да нам доставите објашњење термина „Advocacy initative title” односно шта би ту требало да се наведе.

У овом пољу је потребно навести назив конкретне заговарачке иницијативе на енглеском језику тј. превести на енглески језик назив из претходног поља који је уписан на српском језику.

ЛИСТА ОГД КОЈЕ СУ ПРОШЛЕ ПРВИ КРУГ СЕЛЕКЦИЈЕ

RANGIRANJE Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Pro.Tok21 58,00 Smederevo
2 Tim 42 55,17 Leskovac
3 Hrabriša 53,33 Novi Sad
4 Prostor 52,42 Beograd
5 Sigurne staze 48,92 Bor
6 Sinhro 48,17 Pančevo
7 Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest 48,00 Novi Beograd
8 Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor 47,17 Užice
9 Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika 46,92 Kragujevac
10 Centar lokalne demokratije LDA 46,75 Knjaževac
11 Udruženje studenata sa hendikepom 46,25 Beograd
12 “Pridruži se” Paraćin 46,17 Paraćin
13 Ekomar 45,83 Kragujevac
14 Ternipe 45,75 Pirot
15 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 45,58 Kraljevo

ЛИСТА ОГД КОЈЕ НИСУ ПРОШЛЕ ПРВИ КРУГ СЕЛЕКЦИЈЕ

RANGIRANJE Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
16 Lužničke rukotvorine-Ž.E.C. 45,42 Babušnica
17 Centar za razvoj građanskog društva “PROTECTA” 44,50 Niš
18 Centar za razvojnu podršku i inicijativu “NOVITAS” Pirot 43,75 Pirot
19 Centar za kulturu i obrazovanje Sonta 43,25 Apatin
20 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 43,08 Novi Sad
21 Kokoro Bor 42,25 Bor
22 Udruženje žena “Lav” 41,83 Pirot
23 Tačka komunikacije 41,83 Beograd
24 Alternativa Bor 41,67 Bor
25 Komšije sa Dorćola 41,17 Beograd
26 NVO Svet i Dunav 40,50 Novi Sad
27 Centar lokalne demokratije (LDA) Subotica 39,83 Subotica
28 Licej 39,17 Beograd
29 Ulice za bicikliste 38,75 Beograd
30 „VILLAGE“ Pokret za razvoj sela Zlot 38,42 Bor
31 Žensko udruženje Kolubarskog okruga 38,33 Lazarevac
32 Zeleni ključ 38,00 Niš
33 Savez “Original Srbija” 37,42 Novi Sad
34 Institut za istraživanje korupcije Kareja 37,25 Pančevo
35 Centar za nestalu i zlostavljanu decu 37,00 Novi Sad
36 Ekološki pokret Vrbasa 35,83 Vrbas
37 Srbija u pokretu 35,50 Beograd
38 Udruženje Nova vizija 34,92 Prijepolje
39 Ruralni centar Sova 34,58 Sremska Mitrovica
40 Asocijacija za afirmaciju kulture 34,00 Beograd
41 Ad Fines Cultus 32,58 Kuršumlija
42 Udruženje Roma Novi Bečej 32,17 Novi Bečej
43 Udruženje Svetlost 31,83 Šabac
44 Udruženje građana za zaštitu Tise i razvoj nautičkog turizma Gradište 31,75 Novi Bečej
45 Fondacija Iskorak 31,58 Zaječar
46 Centar za zaštitu potrošača “FORUM” 30,75 Niš
47 Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK 30,17 Kruševac
48 Društvo Roma 29,83 Zaječar
49 Romsko studentsko udruženje 29,58 Niš
50 Nevladina neprofitna organizacija “EU ZONA” Leskovac 29,25 Leskovac
51 Udruženje romskih studenata 29,08 Novi Sad
52 Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine CEIR 27,75 Novi Sad
53 Da se zna! 26,25 Beograd
54 Udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okruga 25,00 Prokuplje
55 Nevladina organizacija Salvos 20,92 Valjevo
56 Udruženje “Jedinstveni gvozdeni puk” Niš 19,50 Niš
Преузмите документацијуПРИЈАВИТЕ СЕ