Зелена листа Србије

Зелена листа Србије

Град:

Рашка

Област деловања:

  • Заштита животне околине

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 01/2021

Крај пројекта: 05/2022

Савез еколошких удружења „Зелена листа Србије” је мрежа локалних еколошких организација које јавним заступањем, образовањем, информисањем и подстицањем активизма грађана доприносе очувању природних ресурса и квалитету живота грађана Србије. Отворен је за све који прихватају његове принципе и вредности, без обзира на узраст, пол, порекло, националну, расну, верску и политичку припадност.

ЗЛС је уз подршку АЦТ пројекта покренула кампању јавног заговарања под називом Опланети се! која, кроз израду анализа стања и спровођења постојећих еколошких политика, утврђивања ставова грађана путем анкета и фокус група, израде стратегија заговарања и покретање заговарачких инициујатива у контексту доношења нових јавних политика управљања комуналним отпадом као консултативним састанцима са партнерским ОЦД, жели да допринесе дефинисању нових локалних еколошких политика и унапређењу националне еколошке политике управљања отпадом, информисању, оспособљавању и мотивисању еколошких ОЦД и посебно грађана да учествују у одлучивању о решавању проблема и управљању комуналним отпадом. Основно је да нове еколошке политике на локалном нивоу али и националном дају предност селекцији и рециклажи отпада, како би се максимално смањило оптерећивање депонија и продужио њихов животни век, а у производне процесе по принципима циркуларне економије вратили рециклирани материјали.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН