Terenska poseta Iridi iz Novog Sada

Juče je AKT tim u sastavu Marko Rakić, program, Miloš Bajić, finansije i Maša Babić, PR posetio organizaciju Irida iz Novog Sada koja je podržana u okviru granta za jačanje lokalnih akcija za projekat “Nasilje je uvek izolacja”.

Sa strane Iride, sastanku su prisustvovali: Tamara Banjac, menadžerka projekta, Velimir Milošev zadužen za odnose sa institucijama, Aleksandra Grujić, zadužena za odnose sa javnošću i Valentina Pap zadužena za organizaciju terenskih akcija.

Sastanak je održan u Skupštini grada Novog Sada i bio prilagođen svim propisanim epidemiološkim merama. Glavne teme o kojima se diskutovalo odnosile su se na sprovođenje programa, prilagođavanje tokom korone, kao i buduće planove. U okviru radnog dela, pregledana je dokumentacija i otklonjene nedoumice koje su se ticale finansija.

“Nasilje je uvek izolacija” je kampanja koja imala za za cilj da tokom šestomesečnog perioda implementacije, SOS kontakte podrške učini dostupnim što većem broju žrtava rodno zasnovanog nasilja, naročito za vreme epidemiološke situacije kada se beleži rast nasilja. U tom smislu, aktivnosti koje su sprovođene odnosile su se na akcije lepljenja plakata u Novom Sadu i okolini, intenzivnu online kampanju, organizaciju online događaja koji su svaki put okupljali sve veći broj ljudi koji je želeo da se informiše na ovu temu.

Zaključak je da su mladi ljudi, aktivisti i aktivistkinje Iride sa puno entuzijazma uspeli da ostvare zacrtane ciljeve i da premaše očekivane rezultate, kao i da im je podrška od strane AKT-a omogućila da ojačaju svoju organizaciju, naprave strukturu i kroz program jačanja kapaciteta razviju nova znanja i veštine koja će im koristiti u budućim aktivnostima.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.