Vlada Švajcarske pokreće program ACT čiji je cilj aktivno učešće građana u donošenju odluka – TV Pink

Vlada Švajcarske započinje program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ čiji je cilj aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou, kao i dijalog sa nosiocima vlasti o reformama u društvu.

Pink Nacionalni dnevnik

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.