Žuko u ambicioznom dvogodišnjem projektu

Кроз институционалну подршку током наредне две године, ЖУКО (Женско удруженје колубарског округа)
ће порасти за шест нових пословница и утицати да жене у тим општинама препознају основне проблеме и
пронађу начине решаванја тих проблема.
„Загревамо се за узбудлјиви рад са женама у наредних 24 месеца“, најавлјују из ЖУКО -а.
Женско удруженје колубарског округа представило је медијима активности на којима ће радити наредне две
године.
Активности ЖУКО-а поделјене су у више фаза, а крајнји цилј је да по истеку две године, у најманје 3 од 7
општина у којима ЖУКО функционише, буду донесени Локални акциони планови за родну равноправност.
Локални акциони планови помажу да се реално сагледају потребе становника и становница локалних
самоуправа, да се прикупе подаци и да на основу тих података општине имају јасну слику који су то кораци
који су неопходни ка постизанју родне равноправности.
Женско удруженје колубарског округа покренуло је иницијативу за доношенје локалних акционих планова за
родну равноправност у пет општина Колубарског округа чији цилј је да сви грађани буду равноправни.
Скупштине општина Мионица недавно и Лјиг управо данас усвојиле су Европску повелју о родној
равноправности на локалном нивоу и тиме постале прве општине на територији Колубарског округа, која су
потписнице овог важног документа.
Пројектом је планирано одржаванје различитих активности попут семинара, обука и радионица чији је цилј
информисанје жена о значају политичког удруживанја жена и учестованја у доношенју одлука на локалном
нивоу.
Један од резултата активности ће бити и стваранје јаке групе жена у свих седам општина, које ће у
будућности утицати на креиранје позитивних промена у друштву.
Овај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско
друштво – АЦТ“, који спроводе Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе.
Наиме, Женско удруженје колубарског округа је једна од 30 организација са територије Србије којој је
одобрен институционални грант на две године од стране АЦТ-а, а из средстава Владе Швајцарске. На позив
АЦТ-а се пријавило преко 200 организација. Институционални грантови су наменјени функционисанју удруженја
и покривају главне текуће трошкове, плате запослених, као и трошкове неких од активности које ће бити
спровођене у наредне две године. На позив АЦТ-а удруженја су доставлјала своје стратешке планове и сву
осталу документацију удруженја у претходне 3 године (финансијске извештаје, интерну документацију
удруженја и остало), па је на основу тога доношена одлука чији рад ће се подржати. ЖУКО ће уз помоћ тог
институционалног гранта у наредна 24 месеца основати 6 пословница у 6 општина и бавити се друштвеним
организованјем и политичком партиципацијом жена.
„До сада смо углавном финансирани пројектно на годину дана и то је стварало притисак код запослених да
неће моћи да обезбеде одрживост рада након истека тих пројеката. Ова двогодишнја подршка ће свакако
обезбедити удруженју да спокојније ради на остваренју својих цилјева у наредном периоду,“ подсетила је
председница ЖУКО Јелена Ружић.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.