„Da se žene pitaju“

Projekat „Da se žene pitaju “ koji realizuje organizacija Žene juga uz podršku Švajcarske vlade kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“,ostvario je značajan rezultat kroz promenu zastupljenosti žena u savetima mesnih zajednica koji je promenjen sa prethodnih 2,83% na 30%.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.